Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica njemačkog jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA
Kategorija:
Mjesto rada:
Konjščina
Rok prijave:
18.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
KONJŠČINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
32 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA
Kontakt:
pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škola (“Narodne novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) ravnatelj Osnovne škole Konjščina, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno nepuno radno vrijeme za radno mjesto: UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA– 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme (32 sata tjedno), određeno vrijeme. Probni rad 6 mjeseci. Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola. Uvjeti za radno mjesto prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. U vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa). Kandidati/kinje uz prijavu dužni su dostaviti: - kratki životopis - presliku domovnice - presliku rodnog lista - presliku važeće osobne iskaznice - presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi - preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci). Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja. Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole, preporučeno s povratnicom, na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA, ULICA MATIJE GUPCA 6, 49282 KONJŠČINA, „Natječaj – učitelj/ica njemačkog jezika“ Kandidatom/kinjom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim traženim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojima se kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj OŠ Konjščina, sa kandidatima koji su podnijeli urednu,pravovremenu i potpisanu prijavu provest će se testiranje. Pravila testiranja: Po dolasku na testiranje od kandidata/kinje će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat/kinja koji/koja ne dokaže identitet neće moći pristupiti testiranju. Kandidati/kinje koji/koje dođu nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju. Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. Kandidat/kinja sam/a snosi putne troškove u svrhu provedbe testiranja. Za vrijeme provedbe testiranja nije dopušteno: -koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama; -koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva; -napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje bez odobrenja osobe koja provodi testiranje; -razgovarati s ostalim prisutnim osobama niti na drugi način narušavati koncentraciju. Ukoliko se prekrše navedena pravila kandidat/kinja će biti udaljen/a s provedbe testiranja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće vrjednovati. Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavljeni su istovremeno s objavom javnog natječaja na web stranici Škole. http://os-konjscina.skole.hr/zapo_ljavanje Obvezno testiranje obuhvaća opći dio, posebni dio i razgovor (intervju). Opći dio obveznog testiranja obuhvaća znanja iz osnovnog zakonskog propisa koji regulira osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Posebni dio obveznog testiranja obuhvaća znanja iz poznavanja propisa koji se odnose na školovanje učenika s teškoćama i na postupak ocjenjivanja učenika. Opći i posebni dio obveznog testiranja provodi se pisanim testom. Natječaj provodi Komisija za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu Komisija). U prvu fazu testiranja (opći i posebni dio) upućuju se svi kandidati koji su podnijeli urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim traženim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja. Kandidatu koji je osoba s invaliditetom školska ustanova je obvezna u postupku testiranja osigurati odgovarajuću razumnu prilagodbu, ako je kandidat u prijavi naveo potrebu za odgovarajućom prilagodbom. Svaki dio testiranja vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju, ako je za svaki dio testiranja dobio najmanje 5 bodova. Kandidat koji ne zadovolji na provedenom testiranju, odnosno dijelu testiranja, ne može sudjelovati u daljnjem postupku. Na razgovor/intervju se pozivaju kandidati koji su zadovoljili na testiranju. Razgovor s kandidatom obavlja Komisija i ravnatelj školske ustanove. Razgovorom se utvrđuju sposobnosti, vještine, interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u školskoj ustanovi. Rezultati razgovora vrednuju se bodovima od 0 do 10. U vrednovanju razgovora ravnopravno s članovima Komisije sudjeluje ravnatelj školske ustanove. Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje 5 bodova. Nakon provedenog razgovora Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru. Komisija dostavlja ravnatelju izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata. Odluku o kandidatu za kojeg se traži prethodna suglasnost školskog odbora donosi ravnatelj školske ustanove na temelju rang –liste. Ravnatelj može odabrati kandidata koji nije prvi na rang listi uz pisano obrazloženje o razlozima zašto nije odabran najbolje rangirani kandidat. Popis pozvanih na testiranje bit će objavljen na mrežnoj stranici OŠ Konjščina 24.10.2019. godine, navodeći samo inicijale i godinu rođenja, te spol kandidata/kinje, zbog zaštite osobnih podataka. Vrijeme testiranja je 25.10.2019. u 14:00 sati., u prostoru OŠ Konjščina. 13:50-14:00 - Dolazak i utvrđivanje popisa kandidata/kinja 14:00-15:00 - Prva i druga faza testiranja (pisana provjera) te informacija o održavanju razgovora (intervjua). O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole: http://os-konjscina.skole.hr/zapo_ljavanje
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103540808
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.