Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 11.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica njemačkog jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola VLADIMIR NAZOR BUDINŠĆINA
Kategorija:
Mjesto rada:
Budinšćina
Rok prijave:
11.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
BUDINŠĆINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
15 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna škola VLADIMIR NAZOR BUDINŠĆINA
Kontakt:
pismena zamolba: Budinščina 18 c, Budinščina 49284
Ostale informacije:
Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105.Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 6/2019). Mjesto rada: Budinščina Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: - životopis -preslika osobne iskaznice ili domovnica - dokaz o stručnoj spremi –preslika svjedodžbe ili diplome -dokaz o položenim pedagoškim kompetencijama, ako su stečene izvan studija - rodni list - elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) - uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja) Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat-kinja koji-a je stekao-la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan /na je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ( NN 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u zamolbi pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf Kandidat/tkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18), uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.) Kandidat/tkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13), uz prijavu na natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio/la pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.) Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08, 69/17) na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola. Kandidat/kinja potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata/kinje, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat/kinja će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom natječaja. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, provest će se testiranje/razgovori sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj Osnovne škole Vladimir Nazor Budinščina. Na web stranici škole http://os-vnazor-budinscina.skole.hr/ objaviti će se pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno najmanje 5 dana prije održavanja testiranja. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja osobno ili na adresu: OŠ Vladimir Nazor Budinščina (za natječaj), Budinščina 18c, 49284 BUDINŠČINA Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole : http://os-vnazor-budinscina.skole.hr/ u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru. DODATNE UPUTE ZA TESTIRANJE i PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TESTIRANJE KANDIDATA: Sukladno Pravilniku o zapošljavanju u Osnovnoj školi Vladimir Nazor Budinščina prema kojem se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, te vrednovanju kandidata prijavljenih na natječaj u Osnovnoj školi Vladimir Nazor Budinščina (u daljem tekstu: Pravilnik) za kandidate na natječaju obvezno je testiranje. Sadržaj obveznog testiranja Obvezno testiranje obuhvaća opći dio, posebni dio i razgovor (intervju). Opći dio obveznog testiranja obuhvaća znanja iz osnovnog zakonskog propisa koji regulira osnovnoškolsko obrazovanje. Posebni dio obveznog testiranja obuhvaća znanja iz poznavanja propisa koji se odnose na školovanje učenika s teškoćama i na postupak ocjenjivanja učenika. Opći i posebni dio obveznog testiranja provodi se pisanim testom. Popis propisa za obvezno testiranje utvrđuje Komisija za provedbu natječaja. Popis propisa za obvezno testiranje objavljuje se na mrežnoj stranici školske ustanove. Pristupanje testiranju, način testiranja i objava rezultata Testiranju mogu pristupiti kandidati s liste kandidata. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku. U prvu fazu testiranja (opći i posebni dio) upućuju se svi kandidati. U drugu fazu testiranja (razgovor) upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to 15 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj se broj povećava za broj traženih izvršitelja. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja. Opći i posebni dio obveznog testiranja provodi se pisanim testom. Kandidatu koji je osoba s invaliditetom Škola je obvezna u postupku testiranja osigurati odgovarajuću razumnu prilagodbu ako je kandidat u prijavi na natječaj naveo potrebu za odgovarajućom prilagodbom. Svaki dio testiranja vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju, ako je za svaki dio testiranja dobio najmanje 5 bodova. Kandidat koji ne zadovolji na provedenom testiranju, odnosno dijelu testiranja, ne može sudjelovati u daljnjem postupku. Razgovor (intervju) Na razgovor se pozivaju kandidati koji su zadovoljili na testiranju sukladno članku 7. Pravilnika. Razgovor s kandidatom obavlja Komisija i ravnatelj Škole. Razgovorom se utvrđuju sposobnosti, vještine, interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u Školi. Rezultati razgovora vrednuju se bodovima od 0 do 10. U vrednovanju razgovora ravnopravno s članovima Komisije sudjeluje ravnatelj Škole. Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje 5 bodova. Rang-lista i Izvješće o provedenom postupku Nakon provedenog razgovora Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru. Komisija dostavlja ravnatelju izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata iz članka 11. Pravilnika. Odlučivanje o kandidatu za kojeg se traži suglasnost Školskog odbora Odluku o kandidatu za kojeg se traži prethodna suglasnost Školskog odbora donosi ravnatelj Škole na temelju rang - liste kandidata iz članka 11. Pravilnika. Ravnatelj može odabrati kandidata koji nije prvi na rang listi iz članka 11. ovog Pravilnika uz pisano obrazloženje o razlozima zašto nije odabran najbolje rangirani kandidat. Način izvješćivanja kandidata prijavljenih na natječaj Svi kandidati prijavljeni na natječaj izvješćuju se o rezultatima natječaja putem obavijesti na mrežnim stranicama Škole u zakonom propisanom roku. Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje, provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima: - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) - Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015.) - Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010. i NN 82/2019.)
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103430284
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.