Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 12.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica njemačkog jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola Ante Kovačića
Kategorija:
Mjesto rada:
Zlatar
Rok prijave:
12.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
ZLATAR, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna škola Ante Kovačića
Kontakt:
pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
Ostale informacije:
Osnovna škola Ante Kovačića, Zlatar raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto - učitelj/učiteljica njemačkog jezika 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i uvjete propisane Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 6/19.). Mjesto rada: Zlatar Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: - životopis - domovnicu (preslika) - dokaz o stručnoj spremi (preslika) - dokaz da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) - dokaz o položenim pedagoškim kompetencijama, ako su stečene izvan studija - elektronički zapis o radno-pravnom statusu (HZMO). Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva je : https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Testiranje kandidata: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u Osnovnoj školi Ante Kovačića, Zlatar za kandidate na natječaju obvezno je testiranje. Pravni izvori te sadržaj i način testiranja za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Kovačića, Zlatar http://os-akovacica-zlatar.skole.hr/ . Vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://os-akovacica-zlatar.skole.hr/ najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje. Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti Školskog odbora ravnatelju za zapošljavanje odabranog kandidata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://os-akovacica-zlatar.skole.hr/ Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom je osam dana od dana objave natječaja. Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola Ante Kovačića, V. Nazora 1, 49250 Zlatar. DODATNI PODACI VEZANI UZ RASPISANI NATJEČAJ: RADNO MJESTO: učitelj/učiteljica njemačkog jezika BROJ IZVRŠITELJA: 1 izvršitelj MJESTO RADA: Osnovna škola Ante Kovačića, V. Nazora 1, 49250 Zlatar (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole) TJEDNO RADNO VRIJEME: puno TRAJANJE UGOVORA O RADU: Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme. TESTIRANJE KANDIDATA: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u Osnovnoj školi Ante Kovačića, Zlatar (u daljem tekstu: Pravilnik) za kandidate na natječaju obvezno je testiranje. Sadržaj obveznog testiranja Obvezno testiranje obuhvaća opći dio, posebni dio i razgovor (intervju). Opći dio obveznog testiranja obuhvaća znanja iz osnovnog zakonskog propisa koji regulira osnovnoškolsko obrazovanje. Posebni dio obveznog testiranja obuhvaća znanja iz poznavanja propisa koji se odnose na školovanje učenika s teškoćama i na postupak ocjenjivanja učenika. Opći i posebni dio obveznog testiranja provodi se pisanim testom. Popis propisa za obvezno testiranje utvrđuje Komisija za provedbu natječaja. Popis propisa za obvezno testiranje objavljuje se na mrežnoj stranici školske ustanove. Komisija za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu Komisija) obavlja sljedeće poslove: utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje provodi testiranje i razgovor s kandidatima radi utvrđivanja njihovog znanja i sposobnosti, utvrđuje rang-listu kandidata s obzirom na rezultate provedenog testiranja i razgovora, ravnatelju podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang-listu kandidata. Pristupanje testiranju Testiranju mogu pristupiti kandidati s liste kandidata. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku. U prvu fazu testiranja (opći i posebni dio) upućuju se svi kandidati. U drugu fazu testiranja (razgovor) upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to 15 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj se broj povećava za broj traženih izvršitelja. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja. Način testiranja Opći i posebni dio obveznog testiranja provodi se pisanim testom. Kandidatu koji je osoba s invaliditetom Škola je obvezna u postupku testiranja osigurati odgovarajuću razumnu prilagodbu ako je kandidat u prijavi na natječaj naveo potrebu za odgovarajućom prilagodbom. Rezultati testiranja Svaki dio testiranja vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju, ako je za svaki dio testiranja dobio najmanje 5 bodova. Kandidat koji ne zadovolji na provedenom testiranju, odnosno dijelu testiranja, ne može sudjelovati u daljnjem postupku. Razgovor (intervju) Na razgovor se pozivaju kandidati koji su zadovoljili na testiranju sukladno članku 7. Pravilnika. Razgovor s kandidatom obavlja Komisija i ravnatelj Škole. Razgovorom se utvrđuju sposobnosti, vještine, interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u Školi. Rezultati razgovora vrednuju se bodovima od 0 do 10. U vrednovanju razgovora ravnopravno s članovima Komisije sudjeluje ravnatelj Škole. Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje 5 bodova. Rang-lista Nakon provedenog razgovora Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru. Izvješće o provedenom postupku Komisija dostavlja ravnatelju izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata iz članka 11. Pravilnika. Odlučivanje o kandidatu za kojeg se traži suglasnost Školskog odbora Odluku o kandidatu za kojeg se traži prethodna suglasnost Školskog odbora donosi ravnatelj Škole na temelju rang - liste kandidata iz članka 11. Pravilnika. Ravnatelj može odabrati kandidata koji nije prvi na rang listi iz članka 11. ovog Pravilnika uz pisano obrazloženje o razlozima zašto nije odabran najbolje rangirani kandidat. Način izvješćivanja kandidata prijavljenih na natječaj Svi kandidati prijavljeni na natječaj izvješćuju se o rezultatima natječaja putem obavijesti na mrežnim stranicama Škole u zakonom propisanom roku. Postupak vrednovanja kandidata koje je uputio Ured državne uprave Na postupak vrednovanja kandidata koje je uputio Ured državne uprave primjenjuju se odredbe Pravilnika. U postupku vrednovanja kandidata koje je uputio Ured državne uprave Komisija za provođenje natječaja objavljuje pravne izvore za pripremu kandidata za testiranje na mrežnim stranicama školske ustanove najmanje osam dana prije termina predviđenog za testiranje. Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje, provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima: - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) - Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015.) - (4.3.2015.) - Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010.) - (29.9.2010.), (NN 82/2019.) - (4.9.2019).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103416304
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.