Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 08.10.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica matematike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA OBROVAC
Kategorija:
Mjesto rada:
Kruševo
Rok prijave:
08.10.2022.

O poslu

Mjesto rada:
KRUŠEVO, ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA OBROVAC
Kontakt:
pisana zamolba: Osnovna škola Obrovac; Bana Josipa Jelačića 13; 23
Ostale informacije:
NATJEČAJ za radna mjesta m/ž Učitelj/ica matematike – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, za rad u PŠ Kruševo
Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa. Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno –obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno obrazovnog rada utvrđene Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19) i člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20). Na natječaj se može javiti osoba koja je završila: a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, b) studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka - četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka. Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete radni odnos može se zasnovati s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, a nema potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija. Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i u njoj navesti osobne podatke (osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela i e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se kandidati prijavljuju. Kandidati su obvezni uz pisanu prijavu na natječaj priložiti: • životopis • dokaz o stečenoj stručnoj spremi • dokaz o državljanstvu • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 90 dana od dana raspisivanja natječaja • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se postupak vrednovanja. Sukladno članku 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Obrovac kandidati će biti obaviješteni o načinu i terminu provođenja postupka vrednovanja. Kandidati su obvezni pristupiti postupku vrednovanja. Ako kandidat ne pristupi postupku vrednovanja smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Prije održavanja postupka vrednovanja na mrežnoj stranici škole, www.os-obrovac.skole.hr, objavit će se način i vrijeme održavanja postupka vrednovanja kandidata. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se uz prijavu na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21.) uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. stavkom 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja, neposredno ili poštom na adresu s naznakom „Za natječaj“- Osnovna škola Obrovac, Bana Josipa Jelačića 13; 23450 OBROVAC Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni na mrežnoj stranici Osnovne škole Obrovac u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata. Natječaj vrijedi od 01.10. 2022. g. do 08.10.2022. g.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
126945159
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.