Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.11.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica matematike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA ČISTA VELIKA
Kategorija:
Mjesto rada:
Čista Velika
Rok prijave:
02.11.2020.

O poslu

Mjesto rada:
ČISTA VELIKA, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA ČISTA VELIKA
Kontakt:
pismena zamolba: OŠ Čista Velika I 24A, 22 214 Čista Velika
Ostale informacije:
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa UČITELJ/ICA MATEMATIKE, mjesto rada: OŠ Čista Velika, Čista Velika I 24A 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka djelatnice sa roditeljskog dopusta
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20)
Prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19., 75/20.)
UČITELJ/ICA MATEMATIKE Prema članku 15. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19., 75/20.)

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobilnog telefona i adresu e-pošte) i vlastoručno je potpisati. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis
diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o državljanstvu
uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja (priznaje se i elektronički zapis iz sustava e-građani)
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Dokumentacija se po završetku natječaja NE VRAĆA kandidatima. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. ) Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/ 03., 198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju OŠ Čista Velika, koji je objavljen na stranicama OŠ Čista Velika, Čista Velika http://os-cista-velika.skole.hr/skola/opci_akti_skole Kandidati su obvezni pristupiti vrednovanju uz predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola). Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja te način testiranja objavit će se najmanje tri (3) dana prije dana određenog za testiranje na mrežnoj stranici Osnovne škole Čista Velika, Čista Velika u izborniku „Natječaji“, podizborniku „Poziv kandidatima na testiranje“. http://os-cista-velika.skole.hr/natje_aji/poziv_kandidatima_za_testiranje Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavljeni su na mrežnoj stranici Osnovne škole Čista Velika, Čista Velika u izborniku „Natječaji“ podizborniku „Pravni i drugi izvori za testiranje“ http://os-cista-velika.skole.hr/natje_aji/pravni_i_drugi_izvori_za_testiranje Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Natječaj je objavljen dana 23. listopada 2020. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole Čista Velika, Čista Velika, u izborniku „Natječaji“, podizbornik „Tekst natječaja“, http://os-cista-velika.skole.hr/natje_aji/tekst_natje_aja , na oglasnoj ploči OŠ Čista Velika, Čista Velika te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Šibenik i traje od 23. listopada do 2. studenog 2020. godine. Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu OŠ Čista Velika, Čista Velika I 24A, 22214 Čista Velika s naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove http://os-cista-velika.skole.hr/natje_aji/tekst_natje_aja/rezultati_natje_aja najkasnije u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata/kinje. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika. Ravnatelj: Marijan Belamarić
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109784272
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.