Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 21.01.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica klavira na neodređeno, puno radno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca – 3 izvršitelja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ OGULIN
Kategorija:
Mjesto rada:
Ogulin
Rok prijave:
21.01.2022.

O poslu

Mjesto rada:
OGULIN, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
3
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ OGULIN
Kontakt:
pisana zamolba: Prijave s naznakom za koje radno mjesto se kandida
Ostale informacije:
UVJETI: Prema Zakonu o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10 , 90/11 , 5/12 , 16/12 , 86/12 , 126/12 , 94/13 , 152/14 , 07/17 , 68/18, 98/19 i 64/20 .) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20 ) . Uz vlastoručno potpisanu prijavu u neovjerenoj preslici potrebno je priložiti: životopis
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o državljanstvu
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja (koje nije starije od dana objave natječaja)
dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi (ako posjeduje, nije uvjet za zasnivanje radnog odnosa)
Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe. U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema čl. 102. Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve druge zakonom propisane dokumente/dokaze (rješenja, potvrde i drugo u propisanom obliku) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Popis potrebnih dokaza radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Popis potrebnih dokaza radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Osnovne škole Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin. Povjerenstvo će termin, mjesto i način održavanja procjene objaviti na web stranici Osnovne škole Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin http://os-ibmazuranic-ogulin.skole.hr/natje_aji pod rubrikom NATJEČAJI. Kandidati koji su dostavili pravodobne i potpune prijave dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin http://os-ibmazuranic-ogulin.skole.hr/akti . Kandidati koji se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Budući se natječajna dokumentacija dostavlja u neovjerenoj preslici, ista se neće vraćati. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u ovjerenoj preslici. Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18).
ROK za dostavu: 8 dana od dana objave (13.1.2022. – 21.1.2022.) O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku. Prijave s naznakom za koje radno mjesto se kandidat/kinja prijavljuje slati poštom na adresu: Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin, Ulica Josipa bana Jelačića 1, 47300 Ogulin s naznakom «za natječaj» ili osobno u Tajništvu Škole u zatvorenoj omotnici.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
119660975
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.