Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 05.11.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica kemije  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA FRANJE HORVATA KIŠA
Kategorija:
Mjesto rada:
Lobor
Rok prijave:
05.11.2020.

O poslu

Mjesto rada:
LOBOR, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
8 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA FRANJE HORVATA KIŠA
Kontakt:
pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
Ostale informacije:
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,98/19,64/20), i članka 73. u vezi sa čl. 11. Statuta (KLASA: 012-03/19-01/02, URBROJ: 2211/05-380-18-04-19-4 od 28. ožujka 2019. godine) Osnovne škole Franje Horvata Kiša te čl.2. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (dalje: Pravilnik KLASA: 112-01/19-01/01, URBROJ: 2211/05-380-18-04-19-1) ravnateljica Osnovne škole Franje Horvata Kiša raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto 1. Učitelj/ica kemije, neodređeno nepuno radno vrijeme, 4 sata nastave tjedno, 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj/ica Uvjeti za radno mjesto: - prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) te članku 19. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19) „Učitelj kemije mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona“: TOČKE STUDIJSKI PROGRAM I SMJER VRSTA I RAZINA STUDIJA STEČENI AKADEMSKI NAZIV a) Kemija smjer: nastavnički – diplomski sveučilišni studij – integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij magistar edukacije kemije – sveučilišni dodiplomski studij profesor kemije Biologija i kemija/Kemija i biologija smjer: nastavnički – integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – diplomski sveučilišni studij magistar edukacije biologije i kemije/magistar edukacije kemije i biologije – sveučilišni dodiplomski studij profesor biologije i kemije profesor kemije i biologije Fizika i kemija/Kemija i fizika smjer: nastavnički – integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij magistar edukacije fizike i kemije magistar edukacije kemije i fizike – sveučilišni dodiplomski studij profesor fizike i kemije profesor kemije i fizike b) Kemija smjer: znanstveni – diplomski sveučilišni studij magistar kemije – sveučilišni dodiplomski studij diplomirani inženjer kemije Drugi studijski program s minimalno 55 ECTS bodova iz kemije – diplomski sveučilišni studij – integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij magistar bez obzira na akademski naziv s najmanje 55 ECTS bodova iz kemije sveučilišni dodiplomski studij diplomirani inženjer – bez obzira na akademski naziv s odgovarajućim ekvivalentom predmeta iz kemije c) Kemija – preddiplomski sveučilišni studij sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) kemije Biologija i kemija – preddiplomski sveučilišni studij sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) biologije i kemije Uz pisanu prijavu, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni priložiti valjanu dokumentaciju: - životopis - diplomu - dokaz o stečenoj stručnoj spremi - domovnicu - dokaz o državljanstvu - uvjerenje nadležnog suda da nadležni kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi (ne starije od 30 dana) - elektronički zapis o radnom stažu (e-radna knjižica) Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeriti. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2013/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 48/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podatak koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužni/e su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravodobnu i potpunu prijavu sa svim podacima i prilozima navedenim u natječaju te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Trg svete Ane 28, 49253 Lobor , S naznakom: “za natječaj – učitelj/ica kemije“
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 5. studenog 2020. godine. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama HZZ, Oglasnoj ploči škole i web stranici škole 28. listopada 2020. Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u Osnovnoj školi Franje Horvata Kiša za kandidate na natječaju obvezno je testiranje. Pravni izvori te sadržaj i način testiranja za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Franje Horvata Kiša istovremeno s objavom natječaja http://www.os-fhorvata-kisa-lobor.skole.hr/natjecaji Vrijeme i mjesto održavanja testiranja te bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici http://www.os-fhorvata-kisa-lobor.skole.hr/natjecaji najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://www.os-fhorvata-kisa-lobor.skole.hr/natjecaji u zakonski propisanom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109864371
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.