Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 27.11.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica informatike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA
Kategorija:
Mjesto rada:
Kaštel Gomilica
Rok prijave:
27.11.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KAŠTEL GOMILICA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA
Kontakt:
pismena zamolba: O.Š. knez Trpimir, 21213 Kaštel Gomilica, Eugena K
Ostale informacije:
N A T J E Č A J za radno mjesto - učitelj/ica informatike – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme UVJETI: uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa. Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada Odgovarajuća vrsta obrazovanja za učitelja informatike propisana je člankom 17. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19., 75/20.). Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju izvan Republike Hrvatske, dužan je dostaviti ispravu(e) kojom se dokazuje priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije i kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. Radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) U prijavi (zamolbi) na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te po mogućnosti e-adresu). Rok za primanje prijava (zamolbi) s dokazima o ispunjavanju uvjeta za traženo radno mjesto (životopis, preslika dokaza o stručnoj spremi, preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana od dana objavljivanja natječaja) je 8 dana od objave natječaja. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrana osoba dužna je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti sve navedene priloge u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09. i 120/16.). Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17., 98/19.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi kneza Trpimira, Kaštel Gomilica (Vidi o tome: http://os-kneztrpimir-kastelgomilica.skole.hr/Opciaktiskole ). Na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole ( http://os-kneztrpimir-kastelgomilica.skole.hr/ ) objavit će se način procjene odnosno testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Osnovna škola kneza Trpimira, Kaštel Gomilica kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Osnovne škole kneza Trpimira, Kaštel Gomilica. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola kneza Trpimira, 21 213 Kaštel Gomilica, Eugena Kumičića 2, s naznakom: „za natječaj-UČITELJ INFORMATIKE na neodređeno puno radno vrijeme“. Nepravodobne ili nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni putem javno dostupne mrežne stranice Škole u roku od petnaest (15) dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom. U slučaju iz članka 23. stavka 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi kneza Trpimira, Kaštel Gomilica kandidati će biti obaviješteni pisanom poštanskom pošiljkom. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
110180816
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.