Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 15.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica hrvatskoga jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola Zlatar Bistrica
Kategorija:
Mjesto rada:
Zlatar-Bistrica
Rok prijave:
15.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
ZLATAR-BISTRICA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
24 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna škola Zlatar Bistrica
Kontakt:
pisana zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10.-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) članka 13. Pravilnika o radu (Klasa:003-05/19-01/02 Urbroj: 2211/08-380-30-19-01 od 30.5.2019.) te članaka 2. i 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (Klasa:003-05/19-01/01 Urbroj: 2211/08-380-30-19-01 od 26.3.2019., u daljnjem tekstu: Pravilnik) Osnovne škole Zlatar Bistrica, ravnateljica Osnovne škole Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 10, Zlatar Bistrica objavljuje: NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa Učitelj/ica Hrvatskog jezika, Osnovna škola Zlatar Bistrica
1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 24 sata ukupnog tjednog radnog vremena Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi čl.105. (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10.-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18. 98/19., 64/20.) http://www.os-zlatar-bistrica.skole.hr/natjecaji/zakoni_i_pravilnici i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi čl. 5. (Narodne novine broj 6/19., 75/20.) http://www.os-zlatar-bistrica.skole.hr/natjecaji/zakoni_i_pravilnici Učitelj hrvatskoga jezika mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona: TOČKE STUDIJSKI PROGRAM I SMJER VRSTA I RAZINA STUDIJA STEČENI AKADEMSKI NAZIV a) Hrvatski jezik i književnost smjer: nastavnički – diplomski sveučilišni studij magistar edukacije hrvatskoga jezika i književnosti – sveučilišni dodiplomski studij profesor hrvatskoga jezika i književnosti – sveučilišni dodiplomski studij profesor jugoslavenskih jezika i književnosti s temeljnim studijem iz hrvatskoga jezika Kroatistika smjer: nastavnički – diplomski sveučilišni studij magistar edukacije hrvatskoga jezika i književnosti Kroatistika i južnoslavenske filologije smjer: nastavnički – diplomski sveučilišni studij magistar kroatistike i južnoslavenskih filologija Kroatologija smjer: nastavnički – diplomski sveučilišni studij magistar edukacije kroatologije b) Hrvatski jezik i književnosti smjerovi: znanstveni, opći kroatistički, knjižničarstvo, kulturološki – diplomski sveučilišni studij magistar hrvatskoga jezika i književnosti Kroatistika smjerovi: jezikoslovni, književni – diplomski sveučilišni studij magistar kroatistike magistar hrvatskoga jezika i književnosti Učiteljski studij – integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij magistar primarnog obrazovanja (Modul Hrvatski jezik razvidan je iz Dopunske isprave o studiju) – četverogodišnji dodiplomski stručni studij diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga predmeta Hrvatskoga jezika Kroatologija – diplomski sveučilišni studij magistar kroatologije c) Hrvatski jezik i književnost – preddiplomski sveučilišni studij sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) edukacije hrvatskoga jezika i književnosti sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) hrvatskoga jezika i književnosti Kroatistika – preddiplomski sveučilišni studij sveučilišni prvostupnik (baccalaureus kroatistike) sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) hrvatskoga jezika i književnosti Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti : životopis
diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o državljanstvu
uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. ) Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj. – http://www.os-zlatar-bistrica.skole.hr/natjecaji/zakoni_i_pravilnici Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na ww.os-zlatar-bistrica.skole.hr Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje, provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10.-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.)
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15.)
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.) Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja. Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 10, 49247 Zlatar Bistrica s naznakom „za natječaj“. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove http://www.os-zlatar-bistrica.skole.hr/natjecaji u zakonskom roku. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118920312
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.