Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica glazbene kulture  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola kneza Mislava
Kategorija:
Mjesto rada:
Kaštel Sućurac
Rok prijave:
18.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
KAŠTEL SUĆURAC, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
27 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna škola kneza Mislava
Kontakt:
pismena zamolba: BRAĆE RADIĆ 6, KAŠTEL SUĆURAC
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14,7/17 i 68/18) i članka 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola kneza Mislava, Kaštel Sućurac, Braće Radić 6, raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta Učitelj/ica Glazbene kulture - 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 27 sati tjedno, mjesto rada OŠ kneza Mislava, Kaštel Sućurac. * Kandidati koji se prijavljuju na natječaj za radna mjesta pored općih uvjeta moraju ispunjavati i posebne uvjete za učitelje propisane čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 9/19). Dokumentacija koju kandidati trebaju priložiti i dokazi o ispunjavanju uvjeta su: vlastoručno potpisanu prijavu u kojoj je kandidat dužan navesti (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu, vremenu i načinu procjene, odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje životopis < >presliku diplome, odnosno dokaza o odgovarajućem stupnju obrazovanja dokaz o državljanstvu (presliku domovnice), uvjerenje nadležnog suda elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi HZMO. Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br 82/15, 70/19.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete natječaja, za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo. Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja putem poveznice: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, te se zaprimljena dokumentacija neće vraćati sudionicima natječaja, a prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, isti su dužni predočiti izvornike ili ovjerene preslike dokumentacije zatražene natječajem, radi uvida u istu. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati/kandidatkinje koji su pravodobno podnijeli potpunu vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ kneza Mislava, Kaštel Sućurac (http://www.os-knezmislav-kastelsucurac.skole.hr/skola/_kolski_akti/pravilnik_o_zapo_ljavanju) ukoliko se prema odluci Povjerenstva isto bude provodilo. Način procjene odnosno testiranja kandidata ukoliko se isto bude provodilo, kao i pravni i drugi izvori za pripremu kandidata objavit će se na mrežnim stranicama škole (http://www.os-knezmislav-kastelsucurac.skole.hr/natje_aji) najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, a Poziv na pristupanje procjeni odnosno testiranju, putem elektroničke pošte se dostavlja onim kandidatima/kandidatkinjama koji su pravodobno podnijeli potpunu vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja, odnosno Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa i objavljuje se na mrežnim stranicama škole (http://www.os-knezmislav-kastelsucurac.skole.hr/natje_aji). Ukoliko kandidat/kandidatkinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Prijavom na natječaj kandidati/kandidatkinje su suglasni da Osnovna škole kneza Mislava, Kaštel Sućurac može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN br. 42/18). Osobni podatci kandidata, sukladno Pravilniku o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (NN br. 90/02), izlučit će se i uništiti protekom roka od pet (5) godina ili ranije na temelju pisanog zahtjeva vlasnika osobnih podataka sukladno „pravu na zaborav“. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola kneza Mislava, Braće Radić 6, 21212 Kaštel Sućurac, s naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“. Kandidati će o rezultatima natječaja biti će obaviješteni sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovne škole kneza Mislava, Kaštel Sućurac, putem mrežne stranice Osnovne škole kneza Mislava, Kaštel Sućurac (http://www.os-knezmislav-kastelsucurac.skole.hr/natje_aji) ili poštom.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103564586
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.