Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 17.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica engleskog jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog
Kategorija:
Mjesto rada:
Zabok
Rok prijave:
17.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog
Kontakt:
pismena zamolba: na adresu poslodavca
Ostale informacije:
Natječaj za učitelj/ica engleskog jezika Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), te čl. 2. i 3. Pravilnik o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, ravnatelj Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog Zabok dana 09.10.2019. raspisuje NATJEČAJ za zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu učitelj/ica engleskog jezika Mjesto rada: Oš K.Š.. Gjalskog, Zabok, Đački put 1, 49210 Zabok ( poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole) Radno mjesto za koje se raspisuje natječaj: učitelj/ica engleskog jezika Broj izvršitelja: 1 izvršitelj Tjedno radno vrijeme: 20 sati tjedno Trajanje ugovora o radu: Ugovor se sklapa na određeno nepuno radno vrijeme Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa određeni su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 ) , i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine” br. 6/2019). a to su : Opći uvjeti: Propisani općim propisima o radu i čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) Posebni uvjeti: Propisani čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18): Poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila: a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, b) – studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka – četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka, c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka. Dokumenti koje je potrebno priložiti u prijavi na natječaj ( u preslici): Životopis vlastoručno potpisan zamolba dokaz o stručnoj spremi(diploma) dokaz o državljanstvu(domovnica) uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodikaznenipostupak (ne stariji od 6 mjeseci) članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidata oba spola. U javnu službu na može biti primljena osoba za čije zapošljavanje postoji zapreka iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18). Pismene prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ K.Š. Gjalskog Zabok na adresu: Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Đački put 1, 49210 Zabok , s naznakom „Za natječaj“. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Nije potrebno dostavljati original dokumente (isprave), jer se natječajna dokumentacija ne vraća, a izabrani kandidat/kandidatkinja obvezan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku. Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatom prijavljenim na natječaj. Način i postupak odabira kandidata na natječaj propisan je Pravilnikom o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj koji se nalazi na poveznici : http://os-ksaver-sandor-djalski-zabok.skole.hr/pravni_akti Natječaj vrijedi od 09.10.2019. do 17.10.2019. godine Testiranje kandidata: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u OŠ K.Š. Gjalskog, Zabok obvezno je testiranje. Pravni izvori te sadržaj i način testiranja za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na mrežnoj stranici OŠ K.Š. Gjalskog, Zabok istovremeno s objavom natječaja: http://os-ksaver-sandor-djalski-zabok.skole.hr/resursi. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole ma poveznici : http://os-ksaver-sandor-djalski-zabok.skole.hr/resursi najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje. Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od davanja suglasnosti školskog odbora ravnatelju za zapošljavanje kandidata na web stranici Škole na poveznici: http://os-ksaver-sandor-djalski-zabok.skole.hr/resursi Ostale napomene uz natječaj: Podaci koje OŠ K.Š. Gjalskog, Zabok prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka, a u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. U skladu sa uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. god. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018.) podnošenjem prijave na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se njegovi podatci obrađuju samo u potrebnom obimu i u svrhu potrebe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Dostavlja se: 1. Mrežna stranica i oglasna ploča Osnovne škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok 2.Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103543386
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.