Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.11.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica edukator rehabilitator  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA
Kategorija:
Mjesto rada:
Grubišno Polje
Rok prijave:
02.11.2021.

O poslu

Mjesto rada:
GRUBIŠNO POLJE, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA
Kontakt:
pisana zamolba: Nikole Tesle 4, 33000 Virovitica
Ostale informacije:
Učitelja edukatora rehabilitatora (magistar/a edukacijske rehabilitacije) 1 osoba na nepuno određeno radno vrijeme - nastava u kući (Grubišno polje) do 21.6.2022.​
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, (Narodne novine broj 116/03, 82/08, 69/17) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidati su dužni ispunjavati uvjete prema: a) Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08.,86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13., 152/14., 07/17., 68/18.,98/19., 64/20) b) Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19) Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: Pismenu prijavu
Životopis
Diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
Dokaz o državljanstvu
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da nije pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja.
Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu)
Traženi prilozi dostavljaju se isključivo u neovjerenoj preslici te se neće vraćati. Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti originale priloženih dokumenata. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete i koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu pozvat će se na usmenu procjenu, a datum, vrijeme i mjesto bit će objavljeni na web stranici www.coorvirovitica.hr u roku od 30 dana od dana isteka roka za zaprimanje prijava na natječaj. Ako kandidat ne pristupi usmenoj procjeni smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Prijavom na natječaj kandidat daje dobrovoljnu i izričitu privolu Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica, kao voditelju obrade osobnih podataka, da prikuplja, koristi, objavljuje i obrađuje osobne podatke kandidata isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017., 98/19. i 84/21.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14., 39/18. i 32/20), članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a i maju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017., 98/19., 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Rok za podnošenje prijava jest 8 dana od dana objave natječaja, odnosno do 2. studenog 2021. godine. Prijave se predaju neposredno ili se šalju poštom na adresu: COOR Virovitica Nikole Tesle 4 33000 Virovitica s naznakom „za natječaj“ O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno članku 20. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117972525
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.