Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 14.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica - edukator/ica- rehabilitator/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR
Kategorija:
Mjesto rada:
Samobor
Rok prijave:
14.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
SAMOBOR, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR
Kontakt:
pismena zamolba: Stražnička 14,Samobor
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18), članka 8. Pravilnika o radu te članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja zapošljavanje u Osnovnoj školi Samobor, ravnatelj raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa - 1 edukatora rehabilitatora, sa nepunim radnim vremenom (1/2 radnog vremena) određeno do 30.06.2020. Uvjeti: Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19.). Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj obavezno priložiti: - životopis - diplomu odnosno dokaz o stečenoj razini i vrsti obrazovanja - dokaz o državljanstvu - dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO) - uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od mjesec dana. Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obavezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava. U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja. Javiti se mogu osobe oba spola. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Samobor. Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ Samobor, Stražnička 14, 10 430 Samobor s naznakom „za natječaj“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem mrežne stranice školske ustanove najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 12. stavku 2. Pravilnika. Poslodavac Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR Kontakt:: pismena zamolba: Stražnička 14, 10430 Samobor.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103447588
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.