Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 27.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj edukator rehabilitator (m/ž)  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA VOŠTARNICA - ZADAR
Kategorija:
Mjesto rada:
Smilčić
Rok prijave:
27.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
SMILČIĆ, ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA VOŠTARNICA - ZADAR
Kontakt:
pisana zamolba: OŠ VOŠTARNICA-ZADAR, ASJE PETRIČIĆ 5E, ZADAR
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 5. i 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Voštarnica-Zadar (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica OŠ Voštarnica-Zadar, I. Meštrovića 3, 23 000 Zadar, objavljuje: NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa Učitelj edukator-rehabilitator, puno radno vrijeme, dva (2) izvršitelja na neodređeno vrijeme, mjesto rada u sjedištu poslodavca, a po potrebi i izvan sjedišta poslodavca.
Učitelj edukator-rehabilitator, puno radno vrijeme, dva (2) izvršitelja na neodređeno vrijeme, mjesto rada u Smilčiću, a po potrebi i u sjedištu poslodavca.
Učitelj edukator-rehabilitator, nepuno radno vrijeme, 10 sati ukupno tjedno radno vrijeme, (6 sati redovite nastave tjedno), jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme, mjesto rada u sjedištu poslodavca, a po potrebi i izvan sjedišta poslodavca.
Učitelj edukator- rehabilitator, tri izvršitelja (3) na određeno, puno radno vrijeme, do dobivanja suglasnosti od Ministarstva znanosti i obrazovanja, mjesto rada u sjedištu poslodavca, a po potrebi i izvan sjedišta poslodavca.
Učitelj edukator- rehabilitator, dva izvršitelja (2) na određeno, puno radno vrijeme, do povratka nenazočnog radnika, mjesto rada u sjedištu poslodavca, a po potrebi i izvan sjedišta poslodavca.
Učitelj edukator- rehabilitator, tri izvršitelja (3) na određeno, puno radno vrijeme, do povratka nenazočnog radnika, mjesto rada u sjedištu poslodavca.
Učitelj Hrvatskog jezika, jedan izvršitelj (1) na određeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno, do 17. prosinca 2021. godine, mjesto rada u sjedištu poslodavca.
Učitelj edukator -rehabilitator, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno radno vrijeme (12 sati redovite nastave tjedno), tri (3) izvršitelja na određeno vrijeme do 21. lipnja 2022. g. za izvođenje nastave u kući u Zadru.
Učitelj edukator-rehabilitator, nepuno radno vrijeme, 22 sata ukupno tjedno radno vrijeme (13,5 sati redovite nastave tjedno), jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme do 21. lipnja 2022. g. za izvođenje nastave u kući u Gračacu.
Učitelj edukator-rehabilitator, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno radno vrijeme (12 sati redovite nastave tjedno), jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme do 21. lipnja 2022. g. za izvođenje nastave u kući u Murvici Donjoj.
Učitelj edukator-rehabilitator, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno radno vrijeme (12 sati redovite nastave tjedno), jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme do 21. lipnja 2022. g. za izvođenje nastave u kući u Zemuniku Donjem.
Učitelj edukator-rehabilitator, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno radno vrijeme (12 sati redovite nastave tjedno), jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme do 21. lipnja 2022. g. za izvođenje nastave u kući u Benkovcu.
Učitelj edukator-rehabilitator, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno radno vrijeme (12 sati redovite nastave tjedno), jedan (1) izvršitelja na određeno vrijeme do 21. lipnja 2022. g. za izvođenje nastave u kući u Petrčanima.
Učitelj edukator-rehabilitator, nepuno radno vrijeme, 15 sati ukupno tjedno radno vrijeme (9 sati redovite nastave tjedno), jedan (1) izvršitelja na određeno vrijeme do 21. lipnja 2022. g. za izvođenje nastave u kući u Stankovcima.
Njegovateljica, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, jedan (1) izvršitelj na određeno radno vrijeme do 23. prosinca 2021. godine, mjesto rada u Smilčiću i u sjedištu poslodavca.
Njegovateljica, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, jedan (1) izvršitelj na određeno radno vrijeme, do 23. prosinca 2021. godine, mjesto rada u sjedištu poslodavca.
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima i to poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada. te : Za učitelja edukatora-rehabilitatora i učitelja Hrvatskog jezika: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. , 07/17., 68/18, 98/19. i 64/20.) članak 105. i prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019.) - čl. 28.st.1.
Za njegovateljice: Prema Pravilniku o radu Osnovne škole Voštarnica-Zadar, članku 9., stavak 3. uvjet za njegovateljicu je osposobljenost za zanimanje njegovatelj ili SSS medicinska sestra – medicinski tehničar.
Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi su propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a nepostojanje istih se dokazuje prilaganjem uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 90 dana. Područja, način, mjesto i vrijeme održavanja postupka vrednovanja kandidata će biti objavljeni na web stranici škole http://www.os-vostarnica-zd.skole.hr/natjecaji Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis
diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o državljanstvu
uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 90 dana od dana raspisivanja natječaja
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
dokaze za ostvarivanje dodatnih bodova koje kandidati za radna mjesta učitelja mogu ostvariti sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Voštarnica-Zadar (oni kandidati koji to žele i imaju potrebne reference) i to za:
- za ostvareno napredovanje u struci: savjetnik 3 boda, mentor 2 boda, - za osobne kompetencije stečene na edukacijama, konferencijama, kongresima i savjetovanjima iz područja odgoja i obrazovanja i to najmanje 5 potvrda: 1 bod, - za sudjelovanje u školskim projektima i projektima fondova Europske unije- najmanje 3 potvrde: 1 bod, - za ostvaren uspjeh tijekom studija: za rektorovu ili drugu vrijednu nagradu: 1 bod. Svi dodatni bodovi iz točke 6. se ostvaruju zasebno te sudjeluju u ukupnom zbroju bodova postignutih u postupku vrednovanja kandidata. Ukoliko kandidat uz natječajnu prijavu ne dostavi dokaze da ostvaruje dodatne bodove iz točke 6., neće ostvariti dodatne bodove. Natječaj je objavljen 19.10. 2021. g., a rok za dostavu prijave je 26.10.2021. g. Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se uz prijavu na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidat/kinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti vrednovanju odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Voštarnica-Zadar. Za kandidata koji ne pristupi postupku vrednovanja smatra se da je odustao od natječaja. Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja neposredno ili poštom na adresu s naznakom „za natječaj“: Osnovna škola Voštarnica – Zadar Asje Petričić 5E 23000 Zadar (za natječaj) Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima. Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Ako se na natječaj nije javio niti jedan kandidat koji ispunjava uvjete natječaja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u daljnjem tekstu Zakona), a radni odnos može se zasnovati na temelju članka 107. stavak 12. Zakona, vrednovanje se može provesti u skladu s ovim Pravilnikom prema odluci ravnatelja. O rezultatima natječaja kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove (http://www.os-vostarnica-zd.skole.hr/natjecaji). U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117801154
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.