Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 11.08.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Tehnički suradnik/tehnička suradnica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Kategorija:
Mjesto rada:
Karlovac
Rok prijave:
11.08.2022.

O poslu

Mjesto rada:
KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Kontakt:
pisana zamolba: Usorska 19, Brijest, 31000 Osijek
Ostale informacije:
KLASA: 112-02/22-01/00025 URBROJ: 396-02/02-22-1 Osijek, 27. srpanj 2022. godine Na temelju članka 20. Statuta Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, vezano uz članak 114. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, KLASA: 003-05/20-02/00002; URBROJ: 396-02-20-1 od 23. lipnja 2020. godine, temeljem suglasnosti Ministarstva poljoprivrede KLASA: 119-02/22-01/1, URBROJ: 525-04/40-22-11 od 11. srpnja 2022. godine i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede KLASA: 119-02/22-01/1, URBROJ: 525-04/40-22-7 od 22. travnja 2022. godine, te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam na rad na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, 3 izvršitelja i to: u Područnom uredu, u Sektoru područnih ureda, Centar za stočarstvo, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, mjesto rada Karlovac 3. Tehnički suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca Uvjeti za rad: Srednja stručna sprema poljoprivrednog ili veterinarskog smjera. Potreban radni staž za zaključenje ugovora o radu: Nije uvjet. Poznavanje rada na računalu, Državljanstvo Republike Hrvatske, Položen vozački ispit B kategorije. Skraćeni opis poslova radnog mjesta: Provedba kontrola proizvodnosti domaćih životinja, označavanja i evidencije domaćih životinja, registracija objekata i subjekata u stočarstvu, naplata usluga na terenu. Mogućnost korištenja osobnog automobila u službene svrhe i mogućnost povremenog rada u smjenama i dvokratnom radnom vremenu. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, adresa elektroničke pošte) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: -- prijavu na javni natječaj u kojoj se obavezno navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, adresa elektroničke pošte) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, – životopis na hrvatskom jeziku, – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice), – dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome ili svjedodžbe o završenom školovanju – potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja (ne starija od 3 mjeseca), – uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), – dokaz o poznavanju rada na računalu (dostava uvjerenja/svjedodžbe/potvrde o znanju rada na računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o znanju rada na računalu) – preslika vozačke dozvole Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ neposredno ili poštom na adresu: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ured ravnatelja Usorska 19, Brijest- 31000 Osijek s naznakom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje; s naznakom „Za javni natječaj – Tehnički suradnik, u Područnom uredu, u Sektoru područnih ureda, u Centru za stočarstvo, mjesto rada Karlovac Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe natječaja i obrade natječajne prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Agencija, utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje i intervju. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, sadržaj i način testiranja kandidata, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje su zakonski i podzakonski propisi iz djelokruga rada Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu www.hapih.hr najmanje 5 dana prije testiranja. Ako se na natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, Ravnateljica Agencije će obustaviti postupak po ovom natječaju. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem obavijesti o odabiru objavljene na web-stranici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu www.hapih.hr.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
125341335
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.