Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 01.07.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Tajnik/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA
Kategorija:
Mjesto rada:
Konjščina
Rok prijave:
01.07.2022.

O poslu

Mjesto rada:
KONJŠČINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA
Kontakt:
pisana zamolba: na adresu navedenu u tekstu Natječaja
Ostale informacije:
Na temelju članka 105. I 107. Zakona o o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škola (“Narodne novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 98/19, 64/20) ravnatelj Osnovne škole Konjščina, objavljuje NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto: TAJNIK/ICA – 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati), određeno vrijeme-zamjena za porodiljni dopust. Probni rad 1 mjesec. Rad prijepodne.Tražena stručna sprema: VSS a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se ne javi na natječaj osoba koja zadovoljava uvjete pod a). Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola. U vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa). Kandidati/kinje uz prijavu dužni su dostaviti: - prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu; - životopis; - presliku dokaza o državljanstvu; - presliku dokaza o stručnoj spremi; - presliku važeće osobne iskaznice; - preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja). Kandidat/kinja potrebne dokumente dostavlja u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata/kinje, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat/kinja dostaviti će originale dokumenata ili ovjerene preslike. NAPOMENA ZA KANDIDATE S PRAVOM PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU: Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat/tkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)
Kandidat/tkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio/la pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08, 69/17) na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom natječaja. U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja. Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole, osobno u tajništvo škole ili preporučeno poštom na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA, ULICA MATIJE GUPCA 6, 49282 KONJŠČINA, „Natječaj – tajnik/ica“ Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojima se kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj OŠ Konjščina, sa kandidatima koji su podnijeli urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu provest će se testiranje. Popis pozvanih na testiranje i vrijeme i mjesto testiranja bit će objavljeni na mrežnoj stranici OŠ Konjščina najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje, navodeći samo inicijale i godinu rođenja, te spol kandidata/kinje, zbog zaštite osobnih podataka O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole: http://os-konjscina.skole.hr/zapo_ljavanje Natječaj je otvoren od 23.06.2022. do 01.07.2022.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
124425806
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.