Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.11.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Tajnik/ica - administrativni/a referent/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
02.11.2021.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade
Kontakt:
pisana zamolba: Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i m
e-mailom: pogon@pogon.hr
Ostale informacije:
Na temelju članka 27. stavka 2. Statuta Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (dalje u tekstu: Pogon), Pogon, na temelju Odluke ravnateljice Janje Sesar od 21. srpnja 2021., raspisuje: JAVNI NATJEČAJ Za zapošljavanje na radnom mjestu: Tajnik/ica - administrativni/a referent/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade je neprofitna ustanova u kulturi, čiji su osnivači Grad Zagreb i Savez udruga Operacija grad. Misija Pogona je pružati kvalitetan i pouzdan servis za produkciju, prezentaciju i afirmaciju nezavisnih suvremenih umjetničkih i kulturnih praksi te za aktivno sudjelovanje mladih u kulturnim i drugim aktivnostima u Zagrebu. Više informacija na: www.pogon.hr. Skraćeni opis poslova: - obavljanje tajničkih i administrativnih poslova Pogona, sudjelovanje u pripremi akata Centra, provedba i tumačenja pravnih propisa ustanove, priprema materijala za sjednice i sastanke, pomoć u pripremi i obradi računovodstveno-financijske dokumentacije, vođenje kadrovskih poslova, priprema dopisa i korespondencije prema uputama ravnatelja; detaljan opis posla dostupan je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pogona. Mjesto rada: Grad Zagreb, Kneza Mislava 11. Rad se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad. Probni rad može trajati najviše od 2 mjeseca do 6 mjeseci, ovisno o stručnoj spremi, kako je definirano Pravilnikom o radu Pogona. Radnik radi u punom radnom vremenu, u trajanju od 40 sati tjedno. Uvjeti: •SSS općeg, upravnog ili ekonomskog smjera (IV stupanj) ili završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij s ukupno 300 ECTS bodova, odnosno visoka stručna sprema pravnog, upravnog ili ekonomskog usmjerenja ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski (dodiplomski) stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i najmanje 180 ECTS bodova, odnosno viša stručna sprema upravnog ili ekonomskog usmjerenja, a koje je radnik stekao u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 96/18); •jedna godina iskustva u obavljanju sličnih poslova; •razvijene komunikacijske, organizacijske i administrativne sposobnosti; •dobro poznavanje rada na računalu; •aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu. Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti: •Osnovne informacije o kandidatu – ime i prezime, kontakt podaci (adresa, telefon, adresa elektroničke pošte); •Životopis u kojem se taksativno navodi radno iskustvo, obrazovanje, osnovne vještine i sposobnosti i druge važne informacije; •Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice); •Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe za SSS, odnosno potvrde ili diplome za VŠS i VSS); •Dokaz o radnom iskustvu (preslika potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca, koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove); •Dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe/diplome nadležne obrazovne ustanove, preslika svjedodžbe, preslika indeksa ili dr.). Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo – do 4 priloga. Dostavljena dokumentacija se ne vraća. Od odabranog kandidata zatražit će se pribavljanje uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. Natječaj je otvoren 15. listopada 2021., a rok za podnošenje prijava je 2. studeni 2021. Prijava je dostavljena u roku ako je na poštanskom žigu vidljivo da je u pošti zaprimljena prije isteka natječaja. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu istih. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Prijave se dostavljaju isključivo poštom na adresu: Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Kneza Mislava 11, 10000 Zagreb, s naznakom: „Prijava kandidata za radno mjesto: Tajnik/ica - administrativni/a referent/ica“. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). Kandidati će biti pozvani na testiranje i razgovor radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Testiranje se sastoji od pismenog i/ili praktičnog dijela provjere znanja i razgovora iz sljedećih područja: •Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN broj 96/01 i 98/19), •Statut Pogona, •Pravilnik o radu Pogona. Najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za provjeru znanja, na web stranici Pogona objavit će se poziv na provjeru znanja te će svi kandidati o istom biti obaviješteni i putem maila. Kandidat koji ne pristupi provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem pošte u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru. Odluka o rezultatima bit će objavljena i na mrežnim stranicama Pogona sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13 i 85/15). Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti, pored dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17 i 98/19) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Link na našoj web stranici: https://www.pogon.hr/novosti/natjecaj-za-zaposljavanje-na-radnom-mjestu-tajnikica-administrativnia-referentica-2/ .
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117730909
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.