Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 20.10.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Suradnik - Voditelj programa u lokalnoj zajednici (m/ž)

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
20.10.2022.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Opis poslova:
- osmišljava, organizira i provodi dio godišnjeg programa vezan uz programe u lokalnoj zajednici,
- predlaže financijski plan programa,
- stručno promišlja o razvoju i unapređenju programa u lokalnoj zajednici, pruža stručno-organizacijsku pomoć voditeljima programa, te koordinira njihov rad,
- planira rad: mjesečno, tromjesečno, šestomjesečno, te godišnje,
- prati ostvarivanje plana i izvještava o rezultatima,
- podnosi ravnatelju ustanove odgovarajuća izvješća o realizaciji programskih aktivnosti iz djelokruga radnog mjesta,
- predlaže ravnatelju angažiranje vanjskih suradnika potrebnih za realizaciju predloženog programa,
- predlaže ravnatelju suradnje i partnerstva s različitim organizacijama na programskom području,
- obavještava sudionike o programima (početku radionica, nastupima, manifestacijama, gostovanjima i drugim aktivnostima u sklopu programa), voditelje obavještava o terminima vodi evidencije polaznika radionica, te o tome obavještava voditelje radionica,
- predaje pisane prijedloge autorskih ugovora i izvođačkih ugovora, ugovora o partnerstvu,
ugovora o donacijama, sponzorstvima i pokroviteljstvu ravnatelju centra za kulturu,
- prati i priprema aplikacije na relevantne domaće i inozemne natječaje,
- vodi adresare svih sudionika na programu, te ih ažurira,
- planira godišnje budžetiranje, financijski plan, vodi evidenciju uplata korisnika po potrebi kod naplatnih programa,
- surađuje s voditeljima djelatnosti centra u ostvarivanju zasebnih i zajedničkih poslova, te organizaciji i realizaciji programa ustanove,
- dežura i po potrebi pomaže pri provedbi programa ustanove,
- osmišljava i priprema dopise i pisma poslovnim suradnicima prema uputama ravnatelja,
- obavlja i druge poslove po uputama i nalozima ravnatelja.
Vrsta posla:
rad na određeno vrijeme
Županija:

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:
Natječaj
za radno mjesto Suradnik – voditelj programa u lokalnoj zajednici (m/ž)
na određeno, puno radno vrijeme zbog zamjene za porodiljni dopust

Uvjeti za radno mjesto Suradnik – voditelj programa u lokalnoj zajednici su:
1. stručna sprema: VSS ili VŠS društvenih znanosti,
2. radno iskustvo: 1 godina radnog staža u djelatnostima kulture,
3. stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
4. poznavanje jednog stranog jezika,
5. informatička pismenost.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
1. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
2. elektronički zapis o radno-pravnom statusu,
3. presliku potvrde (vjerodostojnu ispravu) o znanju stranog jezika,
4. presliku domovnice,
5. presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci)
6. životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema
posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
LINK

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
LINK

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka
Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.


Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu:
Centar za kulturu Trešnjevka,
Park Stara Trešnjevka 1,
10000 Zagreb,
s naznakom "Prijava za natječaj – Suradnik – voditelj programa u lokalnoj zajednici"


Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

URBR: 475/2022.
Zagreb, 19.9.2022.

Veselko Leutar, ravnatelj
Minimalna stručna sprema:
Viša škola
Strani jezik:
poznavanje jednog stranog jezika
Poznavanje rada na računalu:
dobro
Potrebno radno iskustvo:
jedna godina