Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 14.08.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik/suradnica - pripravnik/pripravnica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ BAMBI SUNJA
Kategorija:
Mjesto rada:
Sunja
Rok prijave:
14.08.2021.

O poslu

Mjesto rada:
SUNJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
pripravnik
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ BAMBI SUNJA
Kontakt:
pisana zamolba: Matije Gupca 24, 44210 Sunja
Ostale informacije:
Temeljem članka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi Sunja objavljuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa - STRUČNI SURADNIK - PRIPRAVNIK (pedagog, defektolog, psiholog, logoped) - (m/ž), 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, rad na puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, natječaj se odnosi na prijem pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustava/pripravništva“) Uvjeti: - osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa , kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97 daljnjem tekstu: Pravilnik) - nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih s najviše 6 mjeseci osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti: - pisana zamolba - dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a može se priložiti i presliku domovnice), - dokaz o stručnoj spremi - presliku diplome - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci) - potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji - životopis Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izvornike ili ovjerene preslike navedenih isprava, kao i Uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti za rad dostavlja izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu. Ukoliko kandidati smatraju da ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuju postojanje uvjeta za ostvarivanje takve prednosti te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe iz članka 101. stavaka 1. - 3. i članka 102. stavaka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17) koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju temeljem odredbi navedenog Zakona, dužne su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja te dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog Zakona kojima dokazuju svoj status temeljem kojeg ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su i na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na ovaj natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na ovaj natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić Bambi Sunja, Matije Gupca 24, 44210 Sunja, s naznakom „ZA NATJEČAJ – STRUČNI SURADNIK-PRIPRAVNIK KROZ MJERU HZZ-A „STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTAVA/PRIPRAVNIŠTVA“, u roku 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bambi Sunja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijavom na natječaj pristupnik daje privolu Dječjem vrtiću Bambi Sunja za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira pristupnika/ te privolu na sustavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se objavljuje na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Bambi Sunja. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Pristupnik može u svako doba u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti isključivo putem pošte na adresu Dječjeg vrtića Bambi Sunja. Riječi i pojmovi koje imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku. Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, a u tom slučaju se donosi odluka o neizboru. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni objavom obavijesti na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Bambi Sunja, www.dv-bambi-sunja.hr Ovaj javni natječaj objavljen je na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bambi Sunja 17. svibnja 2021. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
113626468
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.