Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 26.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik/stručna suradnica za komunalne poslove – komunalni - prometni redar u jedinstvenom upravnom odjelu općine fužine  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OPĆINA FUŽINE
Kategorija:
Mjesto rada:
Fužine
Rok prijave:
26.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
FUŽINE, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
3 godine
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OPĆINA FUŽINE
Kontakt:
pisana zamolba: OPĆINA FUŽINE Dr. Franje Račkog 19 51322 Fužine s
Ostale informacije:
Temeljem odredbe članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 98/18 i 112/19), u nastavku teksta: Zakon), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto STRUČNOG SURADNIKA/STRUČNE SURADNICE ZA KOMUNALNE POSLOVE – KOMUNALNI - PROMETNI REDAR U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE FUŽINE 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca Opći uvjeti za prijam u službu su: punoljetnost,
hrvatsko državljanstvo,
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu: sveučilišni prvostupnik građevinske, geodetske ili tehničke struke ili stručni prvostupnik građevinske, geodetske ili tehničke struke,
najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
poznavanje rada na računalu,
položen državni stručni ispit.
U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje u tekstu: Zakon) Na Javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom Javnom natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola. Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a bez položenog državnog stručnog ispita, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, uz obvezu da ga položi u roku od godine dana od prijema u službu. Kandidat koji bude primljen u službu, a nema završen program osposobljavanja ima obvezu polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara u roku od godine dana od prijma u službu. Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj upravi ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, za vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti prema posebnim propisima te obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama. Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.). Dodatne informacije za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene su na sljedećoj poveznici: https://www.gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/prednost-pri-zaposljavanju/403 . Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Javnog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.). Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge: životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važećeg dokumenta kojim se dokazuje hrvatsko državljanstvo: domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice),
dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim Javnim natječajem),
dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl., a koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
dokaz o ukupnom radnom iskustvu (presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavak 1. Zakona, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objave ovog Natječaja,
vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona,
dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku potvrde o polaženju tečaja informatike, presliku svjedodžbe ako je polagao predmet informatiku ili vlastoručno potpisana izjava),
dokaz o položenom državnom ispitu,
dokaz o zdravstvenoj sposobnosti,
dokazi o ostvarivanju prava prvenstva,
vlastoručno potpisanu izjavu o suglasnosti s korištenjem osobnih podataka,
Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama te će izabrani kandidat predočit izvornik isprava. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na Javni natječaj već će se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Kandidat je dužan pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao prijavu na Javni natječaj. Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj. S kandidatima prijavljenim na Javni natječaj provest će se testiranje i intervju, a po potrebi i provjera praktičnog rada, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na mrežnoj stranici www.fuzine.hr . Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja te će isti biti obaviješteni o danu, vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere, a ta obavijest bit će istaknuta i na web stranici Općine Fužine www.fuzine.hr Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da povlači prijavu na javni natječaj. Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: OPĆINA FUŽINE Dr. Franje Račkog 19 51322 Fužine s naznakom „Ne otvaraj – javni natječaj za prijam u službu – stručni suradnik/ stručna suradnica za komunalne poslove -komunalni-prometni redar“ O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18), Općina Fužine kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe. Svi prijavitelji su dužni ispuniti izjavu o suglasnosti s korištenjem osobnih podataka koja se može preuzeti na stranicama Općine Fužine www.fuzine.hr nastavno na ovaj natječaj.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117696875
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.