Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 21.11.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik psiholog/stručna suradnica psihologinja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola Breznički Hum
Kategorija:
Mjesto rada:
Breznički Hum
Rok prijave:
21.11.2023.

O poslu

Mjesto rada:
BREZNIČKI HUM, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Osnovna škola Breznički Hum
Kontakt:
osobni dolazak: OSNOVNA ŠKOLA BREZNIČKI HUM, BREZNIČKI HUM14, 42 2
pisana zamolba: Breznički Hum 14, 42 2225 Breznički Hum
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 - dalje: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), čl. 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Breznički Hum, Osnovna škola Breznički Hum, Breznički Hum 14, objavljuje
NATJEČAJ
za radno mjesto (m/ž)

STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG (M/Ž)- 1 izvršitelj, na nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) na neodređeno vrijeme

Mjesto rada: Osnovna škola Breznički Hum, Breznički Hum 14, 42 225 Breznički Hum

Opći i posebni uvjeti te odgovarajuća vrsta obrazovanja: U skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ broj: 6/19 i 75/20), uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

Stručni suradnik psiholog mora imati obrazovanje u skladu s odredbama čl.4 Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i 75/20)

Uz vlastoručnu potpisanu prijavu potrebno je navesti i osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijava podnosi te još priložiti:
- životopis, - dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
- dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja
- dokaz o evidentiranom radnom stažu(elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) ne starije od30 dana od dana raspisivanja natječaja.

Kandidat koji je stekaoobrazovnu kvalifikaciju izvan Republike Hrvatske, dužanje dostaviti ispravu(e) kojom se dokazujepriznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije i kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije.

Navedene isprave se prilažu isključivo u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat je dužan sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ broj: 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 82/08, 69/17) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji( NN, br.121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata ( Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine , broj 157/13, 152/14, 39/18) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu popisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Popis potrebnih dokaza moguće je vidjeti na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.


Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja te joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom. Obavijest se dostavlja putem elektroničke pošte ili zemaljskom poštom.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvijete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se postupak vrednovanja prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Breznički Hum.

Kandidati su obvezni pristupiti postupku vrednovanja.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanja kandidata, kao i sadržaju i načinu vrednovanja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za vrednovanje bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole: http://os-breznicki-hum.skole.hr/ 5 dana prije održavanja vrednovanja.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se osobno u tajništvo ili poštom preporučeno pošiljkom na adresu:

Osnovna škola Breznički Hum
Breznički Hum 14
42 225 Breznički Hum
s naznakom „Za natječaj-stručni suradnik psiholog“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave pristigle putem elektroničke pošte neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana (13.11.-21.11.2023.) od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Breznički Hum, Breznički Hum14, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e na mrežnoj stranici Škole: http://os-breznicki-hum.skole.hr/ pod rubrikom „ Zapošljavanje“ najkasnije u roku od osam (8) dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati/kinje biti obaviješteni u skladu s člankom 24. stavkom 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.
Obavijest o zaštiti osobnih podataka
Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Osnovna škola Breznički Hum, Breznički Hum 14, 42 225 Breznički Hum, tijekom predmetnog natječaja, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar dokumentacije dostavljene sukladno uvjetima natječaja, te ih zadržava u skladu s rokovima određenima zakonskim propisima, i nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima.
Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu Škole ili osobnim dolaskom u Školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će Škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka Škole pisanim putem na adresu Škole.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
138367359
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.