Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 06.07.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik psiholog/inja i nastavnik/ca psihologije  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA
Kategorija:
Mjesto rada:
Šibenik
Rok prijave:
06.07.2022.

O poslu

Mjesto rada:
ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA
Kontakt:
osobni dolazak: PUT GIMNAZIJE 64, 22000 ŠIBENIK
pisana zamolba: Put Gimnazije 64, 22000 Šibenik
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17.,68/18., 98/19.,64/20.), ravnatelj Gimnazije Antuna Vrančića, Zoran Smolić, prof., raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto 1. STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG I NASTAVNIK PSIHOLOGIJE– 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme. Mjesto rada: Šibenik, Put Gimnazije 64 Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete u skladu s člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N. N." br. 87./08., 86/09., 92/10., 105/10., 90./11., 16./12., 86./12., 126./12., 94./13., 152./14., 7./17., 68./18., 98./19., 64./20.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N. N.“ br. 1./96., 80./99.). Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu (u kojoj treba navesti osobna podatke kandidata, osobno ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt podaci-e-mail adresa, broj telefona, mobitela) potrebno je priložiti: životopis,
dokaz o državljanstvu(preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja (preslika diplome o završenom studiju),
dokaz o evidentiranomradnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Antuna Vrančića, Šibenik, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Šibenik. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: : Gimnazija Antuna Vrančića, Put Gimnazije 64, 22000 Šibenik, s naznakom (za natječaj- psiholog) Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja. Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. , 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92,57/92,77/92,27/93,58/93,2/94,108/95,108/96,82/01,103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i razgovorom od strane Povjerenstva za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo). Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju). Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Sadržaj i način testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, bit će objavljeni na mrežnoj stranici Gimnazije Antuna Vrančića, www.gav.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „NATJEČAJI“. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web-stranici Gimnazije Antuna Vrančića, www.gav.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „POZIV KANDIDATA NA TESTIRANJE“. Poziv kandidata na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s Povjerenstvom s rang listom kandidata koji se pozivaju na razgovor objavit će se na mrežnoj stranici Gimnazije Antuna Vrančića, www.gav.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „POZIV KANDIDATA NA RAZGOVOR S POVJERENSTVOM I RANG LISTA“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Gimnazije Antuna Vrančića, www.gav.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „OBAVIJEST O REZULTATIMA IZBORA“, u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata. Natječaj je objavljen dana 28. lipnja 2022. godine, na mrežnoj stranici Gimnazije Antuna Vrančića, www.gav.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „NATJEČAJI“ i na oglasnoj ploči Gimnazije Antuna Vrančića, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Šibenik i traje do 6. srpnja 2022. Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Gimnaziji Antuna Vrančića, Šibenik, da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („N.N.“ broj 42./18.).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
124520631
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.