Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 05.04.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik/ica pedagog/inja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA
Kategorija:
Mjesto rada:
Sveti Ivan Zelina
Rok prijave:
05.04.2023.

O poslu

Mjesto rada:
SVETI IVAN ZELINA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA
Kontakt:
pisana zamolba: Ulica Ivana Gundulića 2a, 10380 Sveti Ivan Zelina
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14.,7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22), članka 16. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Srednje škole Dragutina Stražimira, ravnateljica Srednje škole Dragutina Stražimira, Gundulićeva 2a, 10380 Sveti Ivan Zelina objavljuje:
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
Stručni suradnik/ica pedagog/inja 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, osim za kandidate s kojima se ne može ugovoriti probni rad – pripravnici.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08. i 69/17.).

Uvjeti:
Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti propisani čl. 105. i čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za odgojno-obrazovne radnike i čl. 9. i 10. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96 i 80/99).

U prijavi na natječaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu, vremenu i načinu procjene odnosno testiranja. Kandidati će o istome biti obavješteni i putem web stranice škole www.ss-dstrazimira-svetiivanzelina.skole.hr/natje_aji najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis
diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
rodni list
uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu („Narodne novine“, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16., 57/22.).
Kandidati koji se po posebnim propisima, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21), sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), stavku 1.-3. članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21) i sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) pozivaju na prednost pri zapošljavanju dužni su prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost pri zapošljavanju te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19., 84/21.), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine”, broj 157/13., 152/14, 39/18 i 32/20) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i rješenje o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine”, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.
Ako kandidat/kinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.
Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Srednja škola Dragutina Stražimira, Gundulićeva 2a, 10380 Sveti Ivan Zelina, s naznakom „za natječaj“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove ( www.ss-dstrazimira-svetiivanzelina.skole.hr ) najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131802523
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.