Stručni radnik/stručna radnica u sustavu socijalne zaštite-odgojitelj/odgojiteljica  HZZ OGLAS

20 dana do isteka
Poslodavac:
Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec
Kategorija:
Mjesto rada:
Ivanec
Rok prijave:
04.08.2024.

O poslu

Mjesto rada:
IVANEC, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
10
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec
Kontakt:
pisana zamolba: PAHINSKO 6, 42240 IVANEC
Ostale informacije:
Temeljem članka 259. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23), čl.21. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 110/22), članka 23. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Ivanec ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Ivanec, raspisuje: JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova i zadataka za prijem radnika/ice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto: 1.Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite-odgojitelj (m/ž) – 10 izvršitelja Uvjeti za prijam u radni odnos: - završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici Hrvatskoj ili mu je - za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore - za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija - nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22,119/22 ,71/23i 156/23). Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola. Posebni uvjeti: - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - položen stručni ispit - odobrenje nadležne komore za samostalan rad - poznavanje rada na računalu - položen vozački ispit B-kategorije - probni rad 6 mjeseci Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti neovjerene preslike: - vlastoručno potpisan životopis, - rodni list, - domovnicu, - dokaz o stečenoj stručnoj spremi, - uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od 30 dana - uvjerenje o položenom stručnom ispitu, - važeću dopusnice nadležne komore, -dokument kojim dokazuje radno iskustvo na poslovima u struci (potvrda poslodavca, ugovor o radu), - uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana) i - dokaz o položenom vozačkom ispitu B - kategorije (preslika vozačke dozvole). Prije izbora kandidata, kandidat će predočiti izvornik dokumentacije. Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni i daju privolu Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka (Sl. list EU L 119/1).
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor. O vremenu provedbe razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem e-mail adrese naznačene u prijavi na natječaj. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec, s naznakom: „Natječaj za prijam u radni odnos stručnog radnika u sustavu socijalne zaštite– odgojitelj-ne otvaraj“, Natječaj vrijedi od 29. 05. 2024. godine do popunjavanja radnih mjesta. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Opis posla: rad s korisnicima u odgojnoj grupi.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
143969167
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.