Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 21.09.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni radnik/stručna radnica i. vrste - odgojitelj/odgojiteljica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
ODGOJNI DOM IVANEC
Kategorija:
Mjesto rada:
Ivanec
Rok prijave:
21.09.2023.

O poslu

Mjesto rada:
IVANEC, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
ODGOJNI DOM IVANEC
Kontakt:
pisana zamolba: ODGOJNI DOM IVANEC, PAHINSKO 6, 42240 IVANEC
Ostale informacije:
Temeljem članka 259. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, br. 18/22, 46/22,119/22 i 71/23), članka 16. stavka 1. i stavka 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ br. 61/18), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 56/22, 127/22), članka 4. Pravilnika o radu Odgojnog doma Ivanec i temeljem prethodne suglasnosti dobivene od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ( KLASA: 100-01/23-02/355, URBROJ: 524-08-01-02/5-23-2 od 29.8.2023.), Odgojni dom Ivanec raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Stručni/a radnik/ica I. vrste – odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti za prijam u radni odnos: - završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici Hrvatskoj ili mu je - za regulirane profesije- priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore - za neregulirane profesije- priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija - nepostojanje zapreka iz članka 261. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) - jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima Posebni uvjeti: - položen stručni ispit - poznavanje rada na računalu - vozačka dozvola B kategorije Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/tkinje su dužni/ne priložiti dokumente u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/tkinje predočit će izvornik i to: - životopis - diploma, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi - domovnica - rodni list - dokaz o položenom stručnom ispitu - potvrda o radnom stažu (elektronički zapis s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), - uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), - dokaz o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti (sukladno Zakonu o djelatnosti socijalnog rada, Zakonu o psihološkoj djelatnosti i Zakonu o socijalno pedagoškoj djelatnosti). Stručni/a radnik/ica koji/a u vrijeme zasnivanja radnog odnosa u djelatnosti socijalne skrbi nema položen stručni ispit, a ima odgovarajuće radno iskustvo na poslovima određenog stupnja obrazovanja i odgovarajuće struke dužan/na je u roku od godine dana od prijama u radni odnos položiti stručni ispit sukladno članku 257. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23). Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 6 mjeseci. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, NN 69/17). Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“, br. 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („NN“ br. 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („NN“, br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („NN“, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (čl. 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl. 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Odgojnom domu Ivanec da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i web stranici Odgojnog doma Ivanec te je otvoren 8 dana od dana objave natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec, s naznakom: “Natječaj za odgojitelja/icu“. O rezultatima natječaja kandidati/tkinje će biti pisano obaviješteni/ne u zakonskom roku.
Opis poslova: rad s korisnicima s problemima u ponašanju.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
136500376
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.