Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 23.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni/a suradnik/ica - pripravnik/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA U ĐULOVCU
Kategorija:
Mjesto rada:
Đulovac
Rok prijave:
23.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
ĐULOVAC, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
pripravnik
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA U ĐULOVCU
Kontakt:
pisana zamolba: Đurina ulica 27, 43532 Đulovac
Ostale informacije:
NATJEČAJ za prijem pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „ Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ Stručni suradnik: logoped / psiholog/ pedagog / socijalni pedagog / edukator rehabilitator / knjižničar – jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme Mjesto rada: matična škola i područne škole Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Sukladno mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje nemaju više od 6 mjeseci staža u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljavanju . Kandidat mora ispunjavati opće uvjete iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi /“Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 , 86/12, 94/13, 152/14.,7/17.,68/18.,98/19.,64/20/, i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi /“Narodne novine“ 6/2019.,75/20./. Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima za rad, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa. Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovanog rada. Osobe koje se zapošljavanju u školskoj ustanovi ne smiju biti pravomoćno osuđivane za kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti odnosno kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, niti to mogu biti osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela propisana člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz prijavu na natječaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja. Uz vlastoručnu potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi dokaz o državljanstvu uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi- izdano u vrijeme trajanja natječaja elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- izdano u vrijeme trajanja natječaja Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih - izdano u vrijeme trajanja natječaja Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. ) Ukoliko kandidat/kinja koji se prijavljuje na natječaj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u svojoj zamolbi dužan/na je pozvati se je na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.,98/19.,84/21), dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidat/inja koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21) uz prijavu na natječaj dužne su dostaviti i dokaze iz stavka 1.članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja sa popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje http://os-djulovac.skole.hr/upload/os-djulovac/images/static3/701/attachment/Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja_te_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.pdf Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Natječaj se objavljuje 15.10. 2021.godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranici škole. Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja. Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovne škole u Đulovcu, Đurina ulica 27, Đulovac s naznakom „za natječaj“. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove os-djulovac.skole.hr najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117735435
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.