Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni/a suradnik/ca stručnjak/inja edukacijsko rehabilitacijskog profila - edukacijski rehabilitator  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICA
Kategorija:
Mjesto rada:
Velika Pisanica
Rok prijave:
02.02.2023.

O poslu

Mjesto rada:
VELIKA PISANICA, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICA
Kontakt:
osobni dolazak: HRVATSKIH MUČENIKA 3, 43 271 VELIKA PISANICA
pisana zamolba: HRVATSKIH MUČENIKA 3, 43 271 VELIKA PISANICA
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i odredbi Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u OŠ Velika Pisanica, ravnateljica Osnovne škole Velika Pisanica Ivana Haić dana 25. siječnja 2023. godine raspisuje: PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto • Stručni suradnik, stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila – edukacijski rehabilitator – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, na 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, u matičnoj školi UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: • poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine. broj: 6/19. i 75/20.). Kandidati na natječaj trebaju priložiti: • vlastoručno potpisanu zamolbu (prijavu) u kojoj treba navesti e-mail adresu radi dostavljanja obavijesti o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja, • životopis, • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, • dokaz o državljanstvu, • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – izdano u vrijeme trajanja natječaja, • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - izdanu u vrijeme trajanja natječaja. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat obavezan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku. Zaprimljena dokumentacija se ne vraća kandidatima. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Ugovor o radu će se sklopiti uz uvjet probnog rada u trajanju određenim člankom 25. Temeljnog kolektivnog ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj: 56/2022.,127/2022.) Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48., stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj: 84/21.), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92., 57/92., 77/92., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja, dužan je uz prijavu priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u OŠ Velika Pisanica, a o postupku i datumu provođenja bit će obaviješteni e-mailom i na web stranici škole. ROK ZA PRIJAVU: 8 dana od dana objave, od 25.01.2023. do 02.02.2023. godine. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Škole, a iznimno pisanim putem ako se na natječaj prijavi kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima. Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Velika Pisanica, Hrvatskih mučenika 3, 43 271 Velika Pisanica s naznakom „Za natječaj – edukacijski rehabilitator“. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679. i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine, broj: 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Ovaj natječaj objavljen je na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole dana 25. 01. 2023. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
129778378
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.