Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 22.11.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni/a suradnik/ca - psiholog/inja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA
Kategorija:
Mjesto rada:
Konjščina
Rok prijave:
22.11.2023.

O poslu

Mjesto rada:
KONJŠČINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA
Kontakt:
osobni dolazak: ULICA MATIJE GUPCA 6, KONJŠČINA 49282
pisana zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
Ostale informacije:
Na temelju članka 105. i 107. Zakona o o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 98/19, 64/20, 151/22), čl.7. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine „ br. 6/19., 75/20.) ravnatelj Osnovne škole Konjščina, objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto:
STRUČNI/A SURADNIK/CA (m/ž)- psiholog – 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), određeno vrijeme, zamjena za porodiljni dopust. Probni rad 1 mjesec.

Uvjeti:
Opći uvjeti za radno mjesto propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi čl. 105 (“Narodne novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 98/19, 64/20, 151/22.) i Pravilnikom o o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine „ br. 6/19., 75/20.).

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08 i 69/17).
U vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa).
Kandidati/kinje uz prijavu dužni su dostaviti:
- prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu;
- životopis;
- presliku dokaza o državljanstvu;
- presliku rodnog lista;
- presliku dokaza o stručnoj spremi;
- presliku važeće osobne iskaznice;
- preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni
postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Kandidat/kinja potrebne dokumente dostavlja u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata/kinje, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat/kinja dostaviti će originale dokumenata ili ovjerene preslike.

NAPOMENA ZA KANDIDATE S PRAVOM PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU:

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat/tkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)
Kandidat/tkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio/la pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08, 69/17) na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom natječaja.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole, osobno u tajništvo škole ili preporučeno poštom na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA, ULICA MATIJE GUPCA 6, 49282 KONJŠČINA, „Natječaj – stručni suradnik-psiholog“.

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojima se kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj OŠ Konjščina, sa kandidatima koji su podnijeli urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu provesti će se obvezno testiranje. Obvezno testiranje obuhvaća opći dio, posebni dio i razgovor (intervju) prema čl. 4. Pravilnika o zapošljavanju na natječaj OŠ Konjščina. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavljeni su na mrežnoj stranici škole.

Popis pozvanih na testiranje i vrijeme i mjesto testiranja bit će objavljeni na mrežnoj stranici OŠ Konjščina, http://os-konjscina.skole.hr/zapo_ljavanje/poziv_na_testiranje , najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje, navodeći samo inicijale i godinu rođenja, te spol kandidata/kinje zbog zaštite osobnih podataka.

O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole: http://os-konjscina.skole.hr/zapo_ljavanje/obavijest_o_odabiru .

Natječaj je otvoren od 14.11.2023. do 22.11.2023.


.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
138394460
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.