Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 25.05.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni/a suradnik/ca pedagog/inja  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZRINSKOG
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
25.05.2022.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZRINSKOG
Kontakt:
pisana zamolba: OŠ Petra Zrinskog, Krajiška 9, 10000 Zagreb
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98./19. i 64./20) i članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Petra Zrinskog ( u daljnjem tekstu: Pravilnik), Osnovna škola Petra Zrinskog, Zagreb, Krajiška 9, objavljuje
NATJEČAJ za popunu radnog mjesta stručnog suradnika pedagoga na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno do povratka radnice s rodiljnog dopusta, roditeljskog dopusta i godišnjeg odmora/ 1 izvršitelj, m/ž Mjesto rada: Osnovna škola Petra Zrinskog, Zagreb, Krajiška 9, a prema potrebi i izvan sjedišta školske ustanove. Početak rada: 24.8.2022. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Uvjeti: Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa. Posebni uvjeti su poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno-obrazovnog rada prema članku 105. st. 2. i st. 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i prema članku 29. st.1. podstavak a) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19, 75/20).
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 1. životopis 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi 3. dokaz o državljanstvu 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana objave natječaja. 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja. U pisanoj prijavi na natječaj kandidati obvezno navode osobne podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu, kontakt - broj telefona/mobitela i e-mail. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.). Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ( NN 57/96, 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija ( NN 158/03, 198/03, 138/06, 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ( NN 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Prednost pod jednakim uvjetima podrazumijeva da kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju mora ispunjavati sve uvjete navedene u natječaju odnosno oglasu, ali isto tako i postići jednako dobar rezultat kao i drugi kandidati u postupku ocjenjivanja kandidata (pismeno testiranje i/ili intervju) kako bi ostvarila navedeno pravo. Dakle, tek ukoliko kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju postigne jednako dobar rezultat, kao i kandidat s najviše bodova, isti ima pravo prednosti pri zapošljavanju. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (''Narodne novine'' broj 157/13, 152/14,39/18 i 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca - prednost pri zapošljavanju ne mogu ostvariti osobe s invaliditetom kojima je radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao krivnjom radnika ili im je služba neposredno prije prijave na javni natječaj ili oglas prestala temeljem izvršnog rješenja o: 1. prestanku službe po sili zakona, 2. otkazu službe ako nisu zadovoljile na probnom radu, 3. izvanrednom otkazu službe. Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno vrednovanju. Literatura za pripremu kandidata za vrednovanje-poznavanje propisa iz područja školstva: • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98./19. i 64./20) • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 112/10, 82/19) • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera ( 94/15, 03/17) • Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama ( NN 47/17, 41/19, 76/19) • Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN 132/13) Obavijesti o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanja kandidata, kao i sadržaj i način vrednovanja, bit će objavljene na url stranici škole: http://www.os-pzrinskog-zg.skole.hr/ u rubrici „Natječaji za radna mjesta“. Svi kandidati dužni su na vrednovanju pokazati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. OŠ Petra Zrinskog, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar dokumentacije dostavljene sukladno uvjetima natječaja, te ih zadržava u skladu s rokovima određenima zakonskim propisima, i nakon toga trajno uništava.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se pismenim putem u roku od 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici ( http://www.os-pzrinskog-zg.skole.hr/ ) i oglasnoj ploči OŠ Petra Zrinskog. Natječaj je otvoren od 17.5.2022. godine do 25.5.2022. godine. Prijave na natječaj dostavljaju se isključivo zemaljskom poštom na adresu: Osnovna škola Petra Zrinskog, Zagreb, Krajiška 9, s naznakom „za natječaj-stručni suradnik pedagog“. Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže tražene podatke i priloge, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj. Prijave pristigle putem e-pošte neće se razmatrati. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja. Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni putem url stranice škole: http://www.os-pzrinskog-zg.skole.hr/ u rubrici „Natječaji za radna mjesta“ najkasnije u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, isti će biti izvješćeni pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom u roku propisanom posebnim propisom.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123470857
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.