Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 13.08.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni/a savjetnik/ica za ekonomske poslove i poslove javne nabave  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Kategorija:
Mjesto rada:
Bjelovar
Rok prijave:
13.08.2022.

O poslu

Mjesto rada:
BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Kontakt:
e-mailom: hzhmbj@gmail.com
Ostale informacije:
Urbroj: 2103-74-22-1350/1 Na temelju odredbe članka 27. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu BBŽ raspisuje: JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: – Stručni savjetnik za ekonomske poslove i poslove javne nabave(m/ž)– 1(jedan) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u službi računovodstveno-financijskih poslova, mjesto rada Ispostava Bjelovar, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca Uvjeti: – VSS-diplomirani ekonomist(dipl.oec.)/magistar ekonomije(mag.oec.)(završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomske struke sa najmanje ostvarenih 300 ECTS bodova) -najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima VSS ekonomske struke -položen ispit iz područja javne nabave(certifikat) – poznavanje rada na računalu. Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti: – životopis – dokaz o državljanstvu – preslik osobne iskaznice ili domovnice – dokaz o završenoj stručnoj spremi – ovjereni preslik diplome – važeći certifikat u području javne nabave-ovjereni preslik – dokaz o najmanje jednoj (1) godini radnog iskustva na poslovima VSS ekonomske struke iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u Elektroničkom zapisu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- ugovor o radu i/ili potvrdu poslodavca koji/a mora sadržavati podatke o vrsti poslova i razdoblju obavljanja poslova u traženoj stručnoj spremi i struci - u izvorniku ili presliku – uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od dana objave natječaja) –u izvorniku ili presliku -vlastoručno potpisanu osobnu izjavu o poznavanju rada na računalu-u izvorniku ili presliku -elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji podataka HZMO iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u traženom stupnju obrazovanja(ne starije od dana objave natječaja)-u izvorniku ili presliku Dokazi koji se dostavljaju moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Na javni natječaj mogu se javiti kandidati/kinje koji/e nemaju certifikat u području javne nabave uz obavezu stjecanja istog u roku od 6 mjeseci od početka rada. Za isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici, kandidat/kinja će prije izbora predočiti izvornik ako to zahtijeva objavitelj natječaja. Ukoliko je osoba mijenjala prezime, a dostavlja dokumentaciju sa starim prezimenom, potrebno je da ista dostavi dokaz o promjeni prezimena. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova(Narodne novine broj 82/08 i 69/17) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Osoba koja ne podnese pravovremenu i/ili potpunu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, biti će o tome obaviješten/a putem adrese elektronske pošte navedene u prijavi, te se neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju, te koja je vlastoručno potpisana. Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju svih traženih uvjeta, te dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz o tome na koji je način prestao prethodni radni odnos (čl.9.st.18. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom). Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi čl. 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, dužan/na je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili prednost pri zapošljavanju po toj osnovi, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca. Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze prema članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („NN br. 84/21“), dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i sve dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Zavod za hitnu medicinu obrađuje dostavljene podatke pristupnika natječaju u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima i internim aktima Zavoda kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja. Podnošenjem prijave na natječaj kandidat/kinja daje suglasnost da se njegovi/njeni osobni podaci (ime i prezime), za potrebe provedbe natječajnog postupka, objave na mrežnoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije. Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objaviti će se na mrežnoj stranici Zavoda za hitnu medicinu BBŽ. U prijavi na natječaj pristupnici natječaju navode adresu elektronske pošte za primanje pismena te broj telefona na kojem su dostupni. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune, te provodi pisani dio testiranja i razgovor(intervju) s kandidatima/kinjama. Testiranje se sastoji od provjere znanja kandidata(pisani dio) i razgovora Povjerenstva sa kandidatima/kinjama(intervju). Prethodnoj provjeri znanja(pisani dio) mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravovremene i potpune. Kandidati/kinje će o vremenu i mjestu održavanja pisane provjere znanja biti obaviješteni na mrežnoj stranici Zavoda za hitnu medicinu BBŽ( www.hitnabbz.hr.natječaji.html ) pet dana prije održavanja, zajedno sa uputama o testiranju, te izvorima za pripremu provjere znanja. Kandidati/kinje koji ostvare najmanje 60% točnih odgovora na pisanom testiranju, ostvaruju pravo na pristup usmenom razgovoru(intervju), o čemu će biti obaviješteni na www.hitnabbz.hr.natječaji.html pet dana prije održavanja usmenog razgovora. Smatra se da je kandidat/kandidatkinja koji/a ne pristupi pisanom testiranju/usmenom razgovoru(intervju) sukladno pozivu objavitelja natječaja, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom. Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijavljenim kandidatima/kinjama. Pisane prijave na natječaj s obveznim prilozima, šalju se preporučenom poštom na adresu: Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, 43000 Bjelovar, Josipa Jelačića 13c, s naznakom: »Natječaj za zasnivanje radnog odnosa-Stručni savjetnik za ekonomske poslove i poslove javne nabave«, u roku od 15 dana od objave natječaja pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Odluka o izabranom kandidatu/kandidatkinji biti će objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije www.hitnabbz.hr.natječaji.html . Dan objave odluke o izboru kandidata/kinje na web-stranici Zavoda za hitnu medicinu smatra se danom dostave obavijesti o rezultatima natječaja kandidatima, te o rezultatima natječaja kandidati neće biti pisano obavještavani. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu BBŽ
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
125243646
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.