Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 13.06.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Spremač/spremačica-servir/servirka  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dječji vrtić 'Kalnički jaglac'
Kategorija:
Mjesto rada:
Kalnik
Rok prijave:
13.06.2023.

O poslu

Mjesto rada:
KALNIK, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Dječji vrtić 'Kalnički jaglac'
Kontakt:
osobni dolazak: KALNIK, TRG STJEPANA RADIĆA 9
pisana zamolba: Kalnik, Trg Stjepana Radića 9
Ostale informacije:
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Kalnički jaglac" raspisuje natječaj za popunu radnog mjesta spremačica/servirka u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“ - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, puno radno vrijeme - zamjena do povratka radnika sa rodiljnog dopusta.
UVJETI ZA RADNO MJESTO: Za spremačicu/servirku u dječjem vrtiću može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: osnovna razina stečenog obrazovanja (završena osnovna škola) - NSS,
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
da nije kažnjavana i protiv koje se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak.
KANDIDAT JE DUŽAN UZ VLASTORUČNO POTPISANU PRIJAVU PRILOŽITI: životopis;
dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica ili e-zapis iz knjige državljana);
dokaz o stečenoj stručnoj spremi/traženoj razini obrazovanja;
dokaz o radnom iskustvu/stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) – ne starija od dana objave natječaja;
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za djela iz članka 25. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne starije od 6 mjeseci;
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za djela iz članka 25. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne starije od 6 mjeseci.
Gore navedeni dokazi se prilažu uz prijavu u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike na uvid. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova, kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Članak 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21):
Osobe iz članka 102. stavka 1.-3. gornjeg zakona koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti, dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz zakona, koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Članak 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21):
Osobe iz članka 48. stavka 1. i 2. gornjeg zakona koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti, dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz zakona, koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20):
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. gornjeg zakona uz prijavu na javni natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom (rješenje ili druga isprava o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom) te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca ako je primjenjivo.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u propisanom roku u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za spremačicu/servirku – ne otvaraj” neposredno ili poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ „KALNIČKI JAGLAC“, Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, 48260 Križevci. Rok za predaju prijave s kompletnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja. Urednom prijavom smatra se pravovremena prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati. Obavijest o rezultatima natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke Upravnog vijeća o izboru kandidata. Obavijest o rezultatima natječajnog postupka sadržava ime i prezime izabranog kandidata. Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima. Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
133903846
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.