Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 19.08.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Spremač/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dječji vrtić MALI KAJ
Kategorija:
Mjesto rada:
Podgora Krapinska
Rok prijave:
19.08.2022.

O poslu

Mjesto rada:
PODGORA KRAPINSKA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Dječji vrtić MALI KAJ
Kontakt:
pisana zamolba: I.G.Kovačića 13, Krapina
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Mali kaj (KLASA: 012-03/16-02/01,URBROJ: 2140-29-02-16-01-01),Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mali kaj na svojoj 40. Sjednici održanoj dana 08. kolovoza 2022.godine,raspisuje NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
za radno mjesto SPREMAČICA za rad u PO Podgora

1. SPREMAČICA 1 izvršitelj M/Ž
rad na određeno puno radno vrijeme (8 sata dnevno, 40 sati tjedno), najduže do 31.8.2023.

2. UVJETI: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, br. 133/97)
Za spremačicu može biti izabrana osoba koja ima najmanje završenu osnovnu školu.
Utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
Da nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru. Uz vlastoručno potpisanu zamolbu - prijavu na natječaj, kandidati/kinje su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis (s posebnim osvrtom na dosadašnji rad u struci);
dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice);
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe);
potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima o radnom stažu evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne stariju od dana objave ovog natječaja;
potvrda predškolske ustanove ili drugog poslodavca odnosno preslika ugovora o radu (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ukoliko do sada nije bio zaposlenik DV Mali kaj;
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) izdanu u svrhu zapošljavanja u dječjem vrtiću koja ne smije biti starija od datuma objave natječaja;
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 ) u istu svrhu i s istim rokovima;
potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) u istu svrhu i s istim rokovima;
izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (vlastoručno potpisana).
potvrdu prethodnog poslodavca o razlogu prestanka Ugovora o radu (ukoliko je kandidat trenutno bez zaposlenja).

Sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan/a je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje/potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen/a (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić Mali kaj Ivana Gorana Kovačića 13 49000 Krapina (Za natječaj – spremačica PO Podgora, NE OTVARAJ) Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja će biti pozvani na razgovor (intervju).
O terminima razgovora kandidati će biti obaviješteni najmanje tri dana prije održavanja.
Odluka o odabiru kandidata temeljem natječaja objaviti će se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Mali kaj i oglasnim pločama Vrtića osam (8) dana od dana donošenja .
Nakon izvršenog natječaja ne mora se izvršiti izbor te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja. Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Vrtića dana 11. kolovoza 2022. godine i traje do 19. kolovoza 2022. godine.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji koriste isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Uredbe (EU) 2016/679.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
125420977
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.