Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 03.04.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Socijalni radnik/socijalna radnica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dom za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag
Kategorija:
Mjesto rada:
Umag-Umago
Rok prijave:
03.04.2023.

O poslu

Mjesto rada:
UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Poznavanje stranih jezika:
Talijanski jezik
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
Djelomično
Poslodavac:
Dom za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag
Kontakt:
pisana zamolba: 154. Brigade hrvatske vojske 5, 52470 Umag
Ostale informacije:
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG CENTRO PER ANZIANI E DISABILI „ATILIO GAMBOC“ UMAGO ULICA 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 5 52470 UMAG OIB: 72427815354 U Umagu, 02. ožujka 2023. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (N.N.br. 18/22,46/22,119/22) i članka 43. Statuta Doma, zaključka Gradonačelnika i suglasnosti Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, ravnateljica Doma raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos SOCIJALNI RADNIK Jedan (1) izvršitelj (m/ž) na određeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka odsutne djelatnice ( do godinu dana)

UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete: AD 1. SOCIJALNI RADNIK Stručna sprema – završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Posebni uvjeti – položen stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje talijanskog jezika
Probni rad – 3 mjeseca
U radni odnos mogu biti primljene i osobe koje ne poznaju rad na računalu ili talijanski jezik, uz obvezu da u zahtijevanom roku od strane Poslodavca steknu potvrdu o poznavanju istoga.
Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete a koji temeljem kompetencija navedenih u životopisu uđu u uži krug izbora, Ravnateljica i Upravno vijeće Doma ili posebno Povjerenstvo koje će biti oformljeno za provedbu natječajnog postupka, obaviti će intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17,98/19,84/21 ) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona; Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Pozivaju se osobe iz čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21.) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 49. prethodno navedenog Zakona. Poveznica na Internet stranici Narodnih novina: https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2021/84/1555 Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećim poveznicama: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf odnosno https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17.98/19,84/21) , čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 32/19;57/92;77/92;27/93;2/94;76/94;108/95;108/96;82/01;103/03;148/13 i 98/19), čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13;152/14;39/18 i 32/20) dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim oglasom, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
OBVEZNA DOKUMENTACIJA: Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente: životopis,
presliku osobne iskaznice,
presliku diplome/svjedodžbeo završenoj školi (dokaz stručnosti prema uvjetima iz Natječaja), - obična preslika
ukoliko posjeduju, dokaz o položenom stručnom ispitu
elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO ( ne starije od 30 dana, računajući od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)- obična preslika
dokaz ili izjavu o poznavanju rada na računalu (certifikat o poznavanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama EU ili uvjerenje o osposobljenosti za na računalu/tečaj informatike iz kojeg je vidljivo da su obuhvaćene osnove rada na računalu (Windows, Microsoft Word; Microsoft Exce, Outlookili svjedodžbu odgovarajućeg razreda srednje škole ili studija iz koje je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike – obična preslika
dokaz o poznavanju talijanskog jezika – svjedodžbe svih razreda osnovne ili srednje škole u kojima je kao predmet položen talijanski jezik ili odgovarajuća svjedodžba (certifikat) o završenom tečaju talijanskog jezika A1 stupnja – obična preslika
elektronički zapis ili obična preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starijeg od tri mjeseca, računajući od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca.
Prijave na Natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta slati na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5. 52470 Umag „Prijava po Natječaju za prijem u radni odnos – ne otvaraj“ Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave. Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu, u obliku navedenom u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti. Oglas je otvoren 30 (trideset) dana od dana objave na mrežnim stranicama www.umag.hr; www.dom-umag.hr; www.hzz.hr; www.burza rada hr te oglasnim pločama Grada Umaga, Doma „Atilio Gamboc“ Umag i HZZ-a ispostava Umag. Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o ishodu natječajnog postupka u zakonskom roku od dana isteka roka za podnošenje prijava sukladno odredbama Zakona o ustanovama („Narodne Novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99. 35/08,127/19, 151/22.) Ravnateljica: ____________________ Diana Lekić, dipl. oec.

OPIS POSLOVA izrađuje godišnji plan i program socijalno – okupacijskog, radnog i kulturno – zabavnog angažiranja korisnika i prati njegovu realizaciju i izrađuje izvješće o realnim okolnostima
prati regulativu iz područja socijalne skrbi i primjenjuje ih u poslovanju Doma
vodi sastanke Stručnog tima (medicinske sestre/tehničari, fizioterapeuti, stručni suradnik) o zdravstvenom stanju korisnika Doma i promjenama u stanju, sudjelovanju korisnika u okupacijskim aktivnostima, aktivnosti u fizikalnoj terapiji i vodi zapisnike o sastancima
daje potrebne informacije o smještaju u Dom zainteresiranima i informacije o uslugama dnevnog boravka i pomoći u kući
vodi i ažurira „listu čekanja“, prikuplja potrebnu dokumentaciju potencijalnih korisnika i obavještava ih o useljenju kada se steknu uvjeti
izdaje razne potvrde na zahtjev korisnika i obitelji korisnika (radi otkazivanja troškova i sl.)
uključuje korisnika u novu socijalnu sredinu i prati razdoblje adaptacije; radi na socijalnoj evoluciji – izrada socijalnih anamneza, pribavljanje podataka i definiranje socijalnih problema, vrši socijalni tretman korisnika; surađuje s obitelji korisnika i daje izvješća o korisnicima
pruža pomoć u rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, surađuje s obitelji korisnika, stručni rad i savjetodavni rad i podrška korisnicima i članovima obitelji
razvija psihosocijalne vještine korisnika- održavanje zdravih emocionalnih odnosa s drugima, trening socijalnih vještina sa ciljem prevencije socijalne izolacije
primjena različitih metoda podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema
sudjeluje u okupacijskim aktivnostima za individualni i grupni rad. Sa stručnim suradnikom sudjeluje i organizira likovno-glazbene aktivnosti, edukativne i kreativne radionice, prigodne kulturne programe, obilježavanje blagdana i značajnih datuma, organizira odlazak u učilište i kino, organizira izlete
vodi propisanu dokumentaciju i evidenciju o korisnicima u programu „Domek“
surađuje s nadležnim centrima za socijalnu skrb
surađuje s nadležnim odjelima Grada Umaga-Umago i Istarske Županije
sudjeluje u radu stručnog tima Doma
sudjeluje u organiziranju protupožarne zaštite
obavlja ostale poslove po nalogu Ravnatelja
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
130884530
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.