Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.11.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Savjetnik/ca u uredu povjerenstva  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
REPUBLIKA HRVATSKA POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
02.11.2021.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
3 godine
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
REPUBLIKA HRVATSKA POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA
Kontakt:
osobni dolazak: ULICA KNEZA MISLAVA 11/3, ZAGREB
najava na telefon: 01 5559527
pisana zamolba: Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb
e-mailom: majda.uzelac@sukobinteresa.hr
Ostale informacije:
Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-03/21-01/94, URBROJ: 541-08-01-02/02-21-03 od 5. listopada 2021.godine i Ministarstva financija, KLASA: 100-01/21-01/146, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 15. listopada 2021.godine, Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa raspisuje: OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Odjel za pripremu postupaka, izradu akata i suradnju na radno mjesto: Savjetnik/ica u Uredu Povjerenstva, - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka duže odsutnog službenika, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca Potrebni stručni uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke - položen državni stručni ispit - najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca. Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima. U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: • životopis • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice), • preslika diplome ili svjedodžbe, • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr. (rješenje o rasporedu, ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio). Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu Ul. kneza Mislava 11/3, 10 000 Zagreb. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Komisiju za provedbu Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predstojnik Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Nakon proteka roka za podnošenje prijava na oglas Komisija utvrđuje listu prijavljenih kandidata. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Komisija će kandidate s liste kandidata pozvati na razgovor (intervju). Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor, na web stranici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa www.sukobinteresa.hr. Na razgovoru (intervjuu) komisija će ispitati znanje, sposobnosti i vještine kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Izbor kandidata izvršit će se sukladno rezultatima provedenog razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na web stranici tijela koje je raspisalo oglas. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i web stranici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa www.sukobinteresa.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117881368
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.