Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 06.10.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Savjetnik 1 / savjetnica 1 - projektant / projektantica informatičkog sustava  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD RIJEKA
Kategorija:
Mjesto rada:
Rijeka
Rok prijave:
06.10.2022.

O poslu

Mjesto rada:
RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
3 godine
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GRAD RIJEKA
Kontakt:
pisana zamolba: Trpimirova 2, 51000 Rijeka
Ostale informacije:
Opis poslova: projektiranje, izgradnja, uvođenje u rad, održavanje i unapređivanje informatičkih sustava
priprema specifikacije za nabavu robe, radova i usluga te praćenje realizacije ugovora s dobavljačima
obrazuje se u djelokrugu svojih poslova te obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj ravnatelj Direkcije i pročelnik.
Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – dalje u tekstu: Zakon), pročelnici pojedinih upravnih tijela Grada Rijeke i to: Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom i Zavoda za informatičku djelatnost, raspisuju JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, u Grad Rijeku, u upravno tijelo: Zavod za informatičku djelatnost – Direkciju za informatičke sustave, na radno mjesto: SAVJETNIK 1 – PROJEKTANT INFORMATIČKOG SUSTAVA (1 izvršitelj/ica) Stručni uvjeti: magistar struke ili stručni specijalist tehničke, prirodne ili društvene struke
najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
znanje informatičkih alata, metoda i postupaka za projektiranje, izgradnju i uvođenje u rad informatičkih sustava
znanje engleskog jezika
položen državni ispit
Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu odgovarajuće struke. Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona (punoljetnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima te hrvatsko državljanstvo).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit uz obvezu da isti polože u zakonskom roku. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 ).
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti sve dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 ). Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti i dokaz o invaliditetu, s tim da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona Za kandidate prijavljene na natječaj koji su dostavili potpune prijave na natječaj i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavit će se na web stranici (www.rijeka.hr) i oglasnim pločama Grada Rijeke (prizemlje Titov trg 3 i Trpimirova 2). Na istoj web stranici i oglasnim pločama bit će objavljeno i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, i to najmanje pet dana prije održavanja provjere. Kandidati su, uz prijavu na natječaj, obvezni priložiti: životopis
dokaz o stručnoj spremi - presliku diplome o stečenoj visokoj stručnoj spremi kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti rješenje o nostrifikaciji odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem, odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)
presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu (ukoliko kandidati imaju položen državni ispit)
dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu odnosno e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, koja sadrži podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja)
dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje tri godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodikazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)
vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od osam dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Rijeka, Direkcija za opće i kadrovske poslove, 51000 Rijeka, Trpimirova 2/IV. Prijave se mogu dostaviti i osobno u Pisarnice Grada Rijeke, na adresi Titov trg 3 ili Trpimirova 2/III.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se o tome pisana obavijest.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
126799112
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.