Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 05.06.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Referent/referentica - komunalni i prometni redar/redarka  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Kategorija:
Mjesto rada:
Mošćenička Draga
Rok prijave:
05.06.2023.

O poslu

Mjesto rada:
MOŠĆENIČKA DRAGA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Uvjeti na radnom mjestu:
Terenski rad
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Kontakt:
osobni dolazak: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, TRG SLOBODE 7, MOŠĆENIČKA
pisana zamolba: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, TRG SLOBODE 7, MOŠĆENIČKA
Ostale informacije:
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), raspisuje


NATJEČAJ
za prijam u službu


u Općinu Mošćenička Draga, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće i pravne poslove, društvene djelatnosti i komunalni sustav, na radno mjesto Referent – komunalni i prometni redar (1 izvršitelj – m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete: srednja stručna sprema građevinske, prometne, tehničke struke ili ekonomske struke,
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
položen vozački ispit B kategorije,
položen državni ispit,
završen program osposobljavanja za obavljanje poslova prometnog redara,
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova prometnog redara,
poznavanje rada na računalu,
poznavanje engleskog jezika.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, osim ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Za dokumentaciju na stranom jeziku potrebno je dostaviti ovjereni prijevod.


Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN-a.

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je prema ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu tražene struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može biti primljena u službu, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od dana prijma u službu.

Osoba koja nema završen program osposobljavanja za obavljanje poslova prometnog redara može biti primljena u službu, pod uvjetom da u roku od 12 mjeseci od dana prijma uspješno završi program osposobljavanja.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslik svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem,
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),
- elektronički zapis ili preslik uvjerenja da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“,
- dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, i to:
1. e-radna knjižica ili preslik potvrde o radnopravnom statusu,
2. preslik potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat radio ili preslik rješenja o rasporedu ili preslik ugovora o radu i sl.
- preslik vozačke dozvole B kategorije,
- preslik dokaza o položenom državnom ispitu, ukoliko ga je podnositelj položio,
- preslik dokaza o završenom programu osposobljavanja za obavljanje poslova prometnog redara, ukoliko ga je podnositelj završio,
- dokaz o informatičkoj naobrazbi (preslik svjedodžbe ili potvrde o položenom predmetu informatika ili preslik potvrde o položenom informatičkom tečaju i sl.) ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu (izjavu nije potrebno ovjeravati),
- dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe, preslika potvrde o završenom stupnju znanja jezika) ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu koju nije potrebno ovjeravati.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, te se prijavi prilaži svi prilozi. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u natječaju, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava na natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu – Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) i „Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva. Pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje se pod uvjetima koje propisuje posebni zakon.
Prilikom pozivanja na pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, kada pravo prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (primjerice: da radni odnos nije prestao krivnjom radnika), potrebno je dostaviti preslik dokaza o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na linku:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na linku:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koja se obavlja putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Na mrežnoj stranici Općine Mošćenička Draga ( www.moscenicka-draga.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru, te ostale informacije o natječajnom postupku.
Na navedenoj mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Općine Mošćenička Draga bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu Općina Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, 51417 Mošćenička Draga, s naznakom „Natječaj za referenta – komunalnog i prometnog redara“, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se mogu dostaviti i osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, 51417 Mošćenička Draga u zatvorenoj koverti.

Podnošenjem prijave na javni natječaj, kandidati su izričito suglasni da Općina Mošćenička Draga kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 od 27. travnja 2016. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.


PROČELNICA
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
133532856
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.