Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 04.11.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Referent-komunalni redar / redarka  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD HVAR
Kategorija:
Mjesto rada:
Hvar
Rok prijave:
04.11.2021.

O poslu

Mjesto rada:
HVAR, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
3
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Informatička znanja:
Potrebno napredno poznavanje informatike upotreba računalnih programa
Uvjeti na radnom mjestu:
Terenski rad
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GRAD HVAR
Kontakt:
pisana zamolba: milana Kukurina 2, 21450 Hvar
Ostale informacije:
opis posla: Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područno (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje u tekstu ZSN), pročelnik JUO Grada Hvara, raspisuje N A T J E Č A J za prijam u službu na radno mjesto III. kategorije, potkategorija radnog mjesta: referent, naziva referent – komunalni redar u Odsjeku za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu, Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (3 izvršitelja/izvršiteljice – m/ž) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI SLJEDEĆE POSEBNE UVJETE: Uvjeti za radno mjesto/potrebno stručno znanje: – najmanje gimnazijsko srednjoškolsko obra­zovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – položen državni ispit – poznavanje rada na osobnom računalu. Sukladno čl. 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može biti primljena u službu i raspoređena na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu. Osim naznačenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz odredbi članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: – punoljetnost, – hrvatsko državljanstvo, – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz odredbi članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Natjecatelji su uz prijavu obvezni priložiti: – životopis, – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice) – dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), – dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (ako postoji) – dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o radnopravnom statusu ili potvrda o stažu i plaći HZMO-a, potvrda poslodavca i sl.) – uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja, – uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, – vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati). Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni trenutno važećem dokumentu, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.). Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca sukladno članku 26. st. 2 ZSN-a. Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u tekstu natječaja, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuju i imaju prednost u odnosu na druge ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i to dokazao dokazima. Detaljnije informacije se nalaze na linku: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 . Kandidati koji se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 , 98/19 i 84/21) dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju formalno-pravnih uvjeta natječaja (stručna sprema. radno iskustvo, položen državni stručni ispit), i dokaze kojima dokazuju da ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, i to: rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata, ne starije od 6 mjeseci: dokaz o nezaposlenosti – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana; presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja; dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kad se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi, potvrda poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju kad se na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji); presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na natječaj javljaju djeca živućih hrvatskih branitelja); potvrda o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju kada se na natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja, rodni list (ako se na natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja); rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . Kandidati koji se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz čl. 48.f navedenog zakona. Kandidati koji se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja prema čl. 9. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom sukladno upisanom čl. 13 istog zakona. Kandidati koji se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja prema čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na javni natječaj nisu dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dokazivati svoj status nacionalne manjine. Na temelju čl. 12. Ustava RH u službenoj upotrebi u Republici Hrvatskoj su hrvatski jezik i latinično pismo te slijedom navedenog sva dokumentacija mora biti pisana latiničnim pismom i na Hrvatskom jeziku. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijava. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete o tome će biti obaviješteni pisanim putem. Postupak prijma u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Na web-stranici Grada Hvara ( www.hvar.hr ) naveden je opis poslova te podaci o plaći za radno mjesto iz natječaja, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/inja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinje za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata/inja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Hvara objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinje, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom, a po potrebi i putem provjere praktičnog rada na određenim poslovima. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Grad Hvar, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar, s obveznom naznakom: »Natječaj za prijam u službu – referent – komunalni redar«. Grad Hvar zadržava pravo ne izabrati ni jednog kandidata i poništiti natječaj. O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117971207
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.