Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 30.10.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Referent/ica za upravne i administrativne poslove  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OPĆINA MAČE
Kategorija:
Mjesto rada:
Mače
Rok prijave:
30.10.2020.

O poslu

Mjesto rada:
MAČE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OPĆINA MAČE
Kontakt:
pismena zamolba: na adresu poslodavca
Ostale informacije:
Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) vezano za članak 29. stavak 3. istog Zakona, v.d. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mače, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Mače 1. REFERENT/REFERENTICA ZA UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega poslova, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca Na ovaj Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Mače (dalje u tekstu: Oglas) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Opći uvjeti za prijam u službu su: - punoljetnost, - hrvatsko državljanstvo, - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: - srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke - najmanje l godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit i - poznavanje rada na osobnom računalu. U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu se može primiti osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu. Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik: - životopis, - dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica ili domovnica) - dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba) - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Oglas) - vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, - dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (svjedodžba, uvjerenje) - dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), - dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u ispisu Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ugovor o radu, rješenje ili potvrda poslodavca) - dokaz o ostvarivanju prava prednosti (ako je primjenjivo). Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti pisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pozivaju se osobe iz članka 101. stavaka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19) koji ostvaruju pravo prednosti kod prijma u službu, da osim dokaza o ispunjavanju traženih prava, prilože i dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.(https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843). Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf ili https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843). Oglasni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na Oglas. Na web stranici Općine Mače (link natječaji), objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto za koje se raspisuje ovaj Oglas, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Mače utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa te će na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Mače objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Pisane prijave na Oglas s obveznim prilozima podnose se na adresu: Općina Mače, Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, Mače 30, 49251 Mače s naznakom: “Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme“ u roku od 8 dana od dana objave Oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu. Osobe koje neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz Oglasa neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Oglas i o istome će biti pisano obaviještene. O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Prijavom na oglas podnositelji prijave su izričito suglasni da Općina Mače kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka prijma u službu sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109753790
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.