Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.08.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Referent 1 prometni redar / referentica 1 prometna redarica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD RIJEKA
Kategorija:
Mjesto rada:
Rijeka
Rok prijave:
18.08.2022.

O poslu

Mjesto rada:
RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GRAD RIJEKA
Kontakt:
pisana zamolba: Trpimirova 2, 51000 Rijeka
Ostale informacije:
Opis poslova: ostavljanje obavijesti o počinjenom prekršaju na vozilu zatečenom u prekršaju
izdavanje naloga za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila
neposredno vršenje fizičkog upravljanja prometom gdje je to potrebno ili na mjestu gdje ga uputi glavni prometni redar
sastavljanje i podnašanje izvješća o dnevnom radu i neposredno uočenim događajima glavnom prometnom redaru i voditelju-ravnatelju direkcije te obavljanje i drugih poslova koje mu povjeri voditelj-ravnatelj direkcije i pročelnik
Pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – dalje u tekstu: Zakon), raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, u Grad Rijeku - Odjel gradske uprave za komunalni sustav, na radno mjesto: U Direkciji za prometno redarstvo: REFERENT 1 – PROMETNI REDAR (2 izvršitelja/ice)
Stručni uvjeti: srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
završen program stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova prometnog redara
položen vozački ispit B kategorije
položen državni ispit
Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku odnosno višu stručnu spremu odgovarajuće struke. Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona (punoljetnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima te hrvatsko državljanstvo).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u ovom tekstu natječaja, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, kao i kandidati koji nemaju završen program osposobljavanja za obavljanje poslova prometnog redara, uz obvezu da ispit polože odnosno program završe u zakonskom roku.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 ). Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti sve dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 ).
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti i dokaz o invaliditetu, s tim da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona. Za kandidate prijavljene na natječaj koji su dostavili potpune prijave na natječaj i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavit će se na web stranici (www.rijeka.hr) i oglasnim pločama Grada Rijeke (prizemlje Titov trg 3 i Trpimirova 2). Na istoj web stranici i oglasnim pločama bit će objavljeno i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, i to najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Kandidati su, uz prijavu na natječaj, obvezni priložiti: životopis,
dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe); kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti rješenje o nostrifikaciji odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem, odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),
presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu (ukoliko kandidati imaju položen državni ispit),
dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu odnosno e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, koja sadrži podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja),
dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
presliku uvjerenja o završenom programu stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova prometnog redara (ukoliko kandidati imaju završen taj program)
presliku vozačke dozvole
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodikazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Rijeka, Direkcija za opće i kadrovske poslove, 51000 Rijeka, Trpimirova 2/IV. Prijave se mogu dostaviti i osobno u Pisarnice Grada Rijeke, na adresi Titov trg 3 ili Trpimirova 2/III.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se o tome pisana obavijest.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
125455640
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.