Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 13.08.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Ravnatelj/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dječji vrtić 'Kalnički jaglac'
Kategorija:
Mjesto rada:
Kalnik
Rok prijave:
13.08.2022.

O poslu

Mjesto rada:
KALNIK, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Radno iskustvo:
5 godina
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; reizbor
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Dječji vrtić 'Kalnički jaglac'
Kontakt:
osobni dolazak: KALNIK, TRG STJEPANA RADIĆA 9
pisana zamolba: Kalnik, Trg Stjepana Radića 9
Ostale informacije:
Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08. i 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ na 9. sjednici održanoj 15. srpnja 2022. godine donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja
u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“
I.
Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“ - 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 godine.
UVJETI ZA RADNO MJESTO:
Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:
Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti :
 Sveučilišni diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij, preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelje te stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima
 ima najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja,
 ima stručne i organizacijske sposobnosti,
 nije kažnjavana i protiv koje se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak.
KANDIDAT JE DUŽAN UZ VLASTORUČNO POTPISANU PRIJAVU PRILOŽITI:
 životopis, vlastoručno potpisan;
 dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica ili e-zapis iz knjige državljana);
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma);
 uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen polaganja stručnog ispita;
 dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije od mjesec dana;
 vlastoručno potpisanu izjavu da za zasnivanje radnog odnosa ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19);
 potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starija od 6 mjeseci;
 potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, ne starija od 6 mjeseci.
Gore navedeni dokazi se prilažu uz prijavu u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike na uvid.
Prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje liječnika o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.
II.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19. i 84/21):
Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti, dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz zakona, koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21):
Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti, dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz zakona, koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
III.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se u propisanom roku u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj” neposredno ili poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ „KALNIČKI JAGLAC“, Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, 48260 Križevci.
Rok za predaju prijave s kompletnom dokumentacijom je 15 dana od dana objave natječaja.
Urednom prijavom smatra se pravovremena prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.
IV.
Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
125229208
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.