Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 22.08.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Ravnatelj/ica dječjeg vrtića  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ PINOKIO
Kategorija:
Mjesto rada:
Bjelovar
Rok prijave:
22.08.2022.

O poslu

Mjesto rada:
BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
5 godina
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; reizbor
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ PINOKIO
Kontakt:
pisana zamolba: Milana Šufflaya 6, 43000 Bjelovar
e-mailom: pinokio.vrtic@gmail.com
Ostale informacije:
Temeljem članka 40. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pinokio“, (KLASA: 601-02/04-02/04, URBROJ: 2101/01-02-04-1) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pinokio“, raspisuje: NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ravnateljice Dječjeg vrtića „Pinokio“ Za ravnatelja/ravnateljicu može biti izabrana osoba koja: - ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika sukladno čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, tj. mora imati odgovarajuću stručnu spremu, položen ispit, te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova odgojitelja ili stručnog suradnika (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), - udovoljava uvjetima predviđenim člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 , 94/13 i 98/19 ), - ima najmanje pet (5) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja,
Ravnatelj/ica se imenuje na rok od četiri (4) godine. U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete. Uz vlastoručno potpisanu zamolbu na natječaj potrebno je priložiti: 1. Životopis 2. Dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem 3. Dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da kandidat nije u obvezi polagati stručni ispit sukladno čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ br. 133/97 i 4/98) 4. Dokaz o najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja 5. Dokaz o državljanstvu 6. Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19): - potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz stavka 1. članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) ne starije od dana objave natječaja - potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela iz stavka 3. članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) ne starije od dana objave natječaja - potvrdu Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od dana objave natječaja. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa. Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.). Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona. U tijeku natječajnog postupka kandidati će biti pozvani na predstavljanje. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Traženi dokumenti mogu biti preslike, a od kandidata koji bude izabran temeljem ovog natječaja zatražit će se izvornik prije zasnivanja radnog odnosa.
Pisane prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na oglasnoj ploči vrtića, pismeno na adresu: Dječji vrtić „Pinokio“, Milana Šufflaya 6, 43000 Bjelovar, s naznakom „Prijava na Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice-ne otvaraj“, ili na elektroničku adresu: pinokio.vrtic@gmail.com Upravno vijeće zadržava pravo poništenja natječaja. Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
Kandidat prijavom na natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću „Pinokio“ na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka kao i suglasnost za objavu istih na web stranici i oglasnoj ploči vrtića kao rezultat natječaja. NAPOMENA: Ovaj natječaj je objavljen na Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića dana 08.08.2022.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
125407168
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.