Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 12.06.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Računovodstveni/a referent/ica - financijski/a knjigovođa/tkinja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb-Novi Zagreb
Rok prijave:
12.06.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU
Kontakt:
osobni dolazak: ZAGREB, TURININA ULICA 3
pisana zamolba: Zagreb, Turinina ulica 3
Ostale informacije:
Općinski sud u Novom Zagrebu na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19, 141/22 dalje: ZDS) te članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine 78/17 i 89/19, dalje: Uredba), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 119-03/23-04/28, Urbroj: 514-08-03-04/04-23-16 od 4. travnja 2023. i Klasa: 119-03/23-04/28, Urbroj: 514-08-03-04/04-23-18 od 17. svibnja 2023., raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme Odjeljak za materijalno financijsko poslovanje
2. računovodstveni referent – financijski knjigovođa - 1 (jedan/a) izvršitelj/ica Stručni uvjeti: - srednja stručna sprema ekonomske struke, odnosno druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, - najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - položen državni ispit I. razine Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane člankom 48. ZDS-a. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. ZDS-a. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Osobe se primaju u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca. Na javni natječaj mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. ZDS-a. U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obavezno navesti gore navedeni redni broj radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta dužni su podnijeti zasebnu prijavu za svako radno mjesto. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
presliku svjedodžbe
dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu na radno mjesto ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima) iz čega je razvidno da je podnositelj prijave
radio na odgovarajućim poslovima, te da je
na istim poslovima radio najmanje godinu dana
elektronički zapis o radnopravnom statusu (e-radna knjižica) ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
dokaz o položenom državnom ispitu (ako je isti položen)
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Novom Zagrebu, Turinina 3, 10020 Zagreb, s naznakom: „Prijava na javni natječaj – naziv i redni broj radnog mjesta na koje se prijavljuje" Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19 i 84/21), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Komisiju za provedbu javnog natječaja (dalje: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Novom Zagrebu. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju). Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu https://sudovi.hr/osnzg u rubrici pod nazivom "Javni natječaji" istovremeno s objavom javnog natječaja. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu https://sudovi.hr/osnzg. u rubrici pod nazivom "Javni natječaji". Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednica Općinskog suda u Novom Zagrebu obustavit će postupak po ovom javnom natječaju. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu https://sudovi.hr/osnzg i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr. Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja oglasnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
133896226
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.