Psiholog / psihologinja  HZZ OGLAS

2 dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK
Kategorija:
Mjesto rada:
Split
Rok prijave:
01.06.2023.

O poslu

Mjesto rada:
SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
16 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
Djelomično
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK
Kontakt:
Ostale informacije:
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97;107/07;94/13i 57/22), i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrtuljak od 11.04.2023., Dječji vrtić Vrtuljak iz Splita,raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto
1 PSIHOLOG/ICA– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom ( 16 sati tjedno)
UVJETI:
– prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (N.N.133/97, 57/22)
-položen stručni ispit (u slučaju nepostojanja istog, izvršitelj/ica se obvezuje ispuniti obvezu u roku od 1 godine)
Probni rad: 3 mjeseca
Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o državljanstvu
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita
– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
- potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
- potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (č25.st.4.)
- dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a , ne stariji od mjesec dana
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta ( u izvorniku ili preslici) podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na sljedeću e-mail adresu: [email protected]
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
NAPOMENA: Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnim pločama vrtića i mrežnim stranicama dječjih vrtića, dana 24.5.2023. i važi do 01.06.2023. godine
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
133628540
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.