Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 11.07.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Psiholog / psihologinja - stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 2  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Centar za pružanje usluga u zajednici Maestral
Kategorija:
Mjesto rada:
Split
Rok prijave:
11.07.2024.

O poslu

Mjesto rada:
SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Centar za pružanje usluga u zajednici Maestral
Kontakt:
Ostale informacije:
Opis poslova: sudjeluje u radu komisije za prijem i otpust korisnika, prati psihomotorni i intelektualni razvoj korisnika, obavlja psihološku obradu, predlaže tretman i obavlja retest po potrebi, pruža psihološku podršku za korisnike usluge smještaja, cjelodnevnog i poludnevnog boravka i organiziranog stanovanja u dobi od 0 do 21 godinu, prati uspješnost početnog adaptacijskog perioda, a svoje mišljenje, rezultate testiranja i prijedloge iznosi odgajatelju i stručnom timu, provodi individualni i grupni savjetodavni rad s korisnicima i psihološku podršku u kriznim situacijama, radi na poboljšanju i kvaliteti odnosa među korisnicima i između korisnika i radnika ustanove, priprema korisnika za otpust u biološku, posvojiteljsku ili udomiteljsku obitelj, drugu ustanovu ili samostalan život, odnosno promjenu usluge ili prekid pružanja usluge, prema potrebi skrbi o zdravlju i odgoju korisnika usluge poludnevnog boravka, prema potrebi se uključuje u odgojni rad s korisnicima smještaja kroz dnevna, tjedna i blagdanska dežurstva, prema potrebi obavlja prijevoz korisnika službenim vozilom, obavlja prepratu korisnika, sudjeluje u izradi strateških dokumenata Doma Maestral, sudjeluje u izradi godišnjeg plana i programa rada Doma Maestral, sudjeluje u izradi planova i programa stručnog rada s korisnicima, koordinira radom Vijeća korisnika, koordinira radom volontera, kontinuirano prati učinkovitost pojedinih programa, predlaže nove programe i metode rada u skladu s potrebama korisnika, sudjeluje u izradi projekata, radi u mobilnom timu, surađuje s nadležnim centrima za socijalnu skrb i ostalim relevantnim ustanovama i organizacijama, pruža psihološku podršku za korisnike usluge savjetovanja i pomaganja bioloških obitelji ili udomiteljskih obitelji, pruža psihološku podršku za korisnike usluge savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima, pruža psihološku podršku za korisnike usluge savjetovanja i pomaganja posvojiteljskoj obitelji, sudjeluje u radu s roditeljima korisnika usluga na unapređivanju roditeljskih vještina, prati i primjenjuje propise, vodi propisanu evidenciju i dokumentaciju, kontinuirano se stručno usavršava, obavlja za Dom Maestral i ostale poslove iz domene svoje stručnosti sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja, predstojnika Podružnice i ravnatelja sukladno stručnoj spremi i radnom iskustvu, u dogovoru sa soc.radnikom i matičnim odgajateljem obavlja upis djece u odabranu školu i odabranog liječnika, prema potrebi obavlja prijevoz korisnika službenim automobilom i prepratu korisnika, po potrebi uključuje se u odgojni rad s korisnicima kroz dnevno, tjedno i blagdansko dežurstvo, odgovoran je voditelju, predstojniku Podružnice i ravnatelju.
Temeljem čl. 259.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 156/23)
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MAESTRAL, raspisuje N A T J E Č A J za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme:
PSIHOLOG (sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta: Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 2)
– 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme
Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije u Republici Hrvatskoj ili ima priznatu inozemnu stručnu kvalifikaciju za obavljanje regulirane profesije – psiholog u skladu s propisima kojima se regulira psihološka djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore
nepostojanje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi
položen stručni ispit, uz iznimku propisanu čl. 258. Zakona o socijalnoj skrbi
odobrenje za rad nadležne komore
poznavanje rada na računalu
položen vozački ispit B-kategorije (aktivni vozač)
probni rad 6 mjeseci
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (neovjerene preslike): životopis, vlastoručno potpisan
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
preslika odobrenja za rad nadležne komore
dokaz o položenom stručnom ispitu
dokaz o položenom psihološkom stručnom ispitu
preslika domovnice i osobne iskaznice
preslika rodnog lista
elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju odnosno da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
Pisanu prijavu s prilozima kandidati podnose isključivo e-mailom na adresu: [email protected], u roku od 8 dana od objave natječaja u ''Narodnim novinama''. Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/2119) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s-invaliditetom
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 48. stavka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze iz članka 49. citiranog Zakona.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843 ,
a dodatne informacije i na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%Alljavanju-%20Zakon%20%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Poslodavac zadržava pravo provedbe testiranja za sve kandidate koji ispune uvjete iz natječaja. Kandidati s podnesenom pravodobnom i potpunom prijavom bit će obavješteni o daljnjem postupku obveznog testiranja. Povjerenstvo za provedbu selekcije kandidata prijavljenih na natječaj ( u nastavku: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj ustanove.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama ustanove: https://ddmaestral.hr/
Napomena:
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovog natječaja te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, samo u svrhu provedbe natječaja.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
144907672
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.