Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 22.11.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Psiholog/inja - pripravnik/ca  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA
Kategorija:
Mjesto rada:
Zajezda
Rok prijave:
22.11.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ZAJEZDA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
pripravnik
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA
Kontakt:
pisana zamolba: na adresu navedenu u tekstu JAVNOG NATJEČAJA
Ostale informacije:
Temeljem članka 55. Zakona o radu („NN“ br. 93/14,127/17,98/19,151/22,64/23), čl. 256. Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23), Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2023. godini i Plana prijema pripravnika u Domovima socijalne skrbi i Centrima za pružanje usluga u zajednici, Klasa: 132-03/23-01/01, Urbroj:524-08-01-02/1-23-3 od 09.05.2023. godine i članka 83. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Zajezda, (Klasa:505-01/20-01/2, Urbroj:2211-320-20-01-1) ravnatelj Centra za odgoj i obrazovanje Zajezda, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje PRIPRAVNIKA u radni odnos na određeno puno radno vrijeme radi stjecanja prvog radnog iskustva-radi obavljanja pripravničkog staža u trajanju od 12 mjeseci Psiholog –1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (trajanje ugovora: 12 mjeseci) Uvjeti: VII/I preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije u Republici Hrvatskoj
nepostojanje zapreka iz članka 261.Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22,46/22 i 119/22))
na natječaj se mogu javiti osobe koje nemaju više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u stečenom zvanju, prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
položen vozački ispit „B“ kategorije
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu na natječaj (molbu) kandidati trebaju priložiti: - životopis - dokaz o državljanstvu ( preslik domovnice ili osobne iskaznice) - preslik rodnog lista - dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome) - preslik uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) -preslik vozačke dozvole - preslik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu- elektronički zapis, ne starije od dana objave javnog natječaja -dokaz o prijavi u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, ne stariju od dana objave javnog natječaja Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije sklapanja ugovora o radu. Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne institucije. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s članom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona), dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o Civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl. 49. st. 1. Zakona) koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za %20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno, potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno, drugu javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. Kandidati pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave biti će odbačene i neće se razmatrati. Izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua). Prijave se podnose, u pisanom obliku, u roku od osam dana od dana objave natječaja na web-stranicama, odnosno, na oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centra za odgoj i obrazovanje Zajezda s naznakom „Natječaj za radno mjesto psihologa (pripravnik) - ne otvarati“ na adresu Centra za odgoj i obrazovanje Zajezda, Zajezda 31, 49284 Budinščina. Podaci koje Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka a u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN. 42/18.), podnošenjem prijave na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se njegovi podatci obrađuju samo u potrebnom obimu i u svrhu potrebe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. O rezultatima izbora kandidati prijavljeni na natječaj će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
138397898
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.