Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 06.06.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pročelnik/pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine selca  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
OPĆINA SELCA
Kategorija:
Mjesto rada:
Selca
Rok prijave:
06.06.2022.

O poslu

Mjesto rada:
SELCA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
OPĆINA SELCA
Kontakt:
osobni dolazak: SELCA, TRG STJEPANA RADIĆA 5
pisana zamolba: Selca, Trg Stjepana radića 5
e-mailom: tajnistvo@selca.hr
putem linka: www.selca.hr
Ostale informacije:
Posebni uvjeti: – magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke, – organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim odjelom – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, -položen državni stručni ispit. Na natječaj se mogu javiti i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle akademski stupanj. Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Natjecati se mogu i kandidati / kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da kandidat / kandidatkinja koji bude primljen u službu, ispit položi u zakonskom roku. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Za kandidate / kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako pozvani kandidat / kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da je povukao / povukla prijavu na natječaj. Na mrežnoj stranici Općine Selca: www.selca.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata / kandidatkinja za tu provjeru. Na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Selca www.selca.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti: životopis,
dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem(diploma, potvrda)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice), odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose presliku dokaza o državljanstvu (osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje jedne godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke),
ukoliko kandidati / kandidatkinje imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (presliku uvjerenja odnosno svjedodžbe),
uvjerenje da se protiv kandidata / kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave na natječaj),
vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a, i da poznaje rad na računalu.
Isprave se prilažu u originalu ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti original. Kandidat koji bude imenovan dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojom se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, prije donošenja rješenja o imenovanju. Sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 71/10 i 125/14), iznimno na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje. Sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke može se imenovati na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja. Kandidati/kandidatkinje prijavom na javni natječaj pristaju da Općina Selca, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i u svrhu provedbe javnog natječaja, i to od strane ovlaštenih osoba za provedbu javnog natječaja. Općina Selca će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja. Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom, telefonskim brojem i e-mail adresom, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja, preporučeno putem pošte ili osobno na adresu: Općina Selca, Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca, s naznakom «Javni natječaj za imenovanje privremenog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca - NE OTVARATI“ Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom / kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. O rezultatima natječaja kandidati / kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123549868
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.