Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 16.08.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik/pomoćnica u nastavi  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA PETROVSKO
Kategorija:
Mjesto rada:
Petrovsko
Rok prijave:
16.08.2022.

O poslu

Mjesto rada:
PETROVSKO, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA PETROVSKO
Kontakt:
osobni dolazak: PETROVSKO 58 A, 49234 PETROVSKO
pisana zamolba: Petrovsko 58 a, 49234 Petrovsko
Ostale informacije:
Na temelju članaka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine br.102/2018., 59/2019., 22/2020.), Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko ( u daljnjem tekstu: Škola), raspisuje NATJEČAJ
za zapošljavanje osoba za obavljanje pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju tijekom nastavne godine 2022./2023. POMOĆNIK U NASTAVI
Broj traženih osoba: 1 pomoćnik u nastavi
Mjesto rada: Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko, Područna škola Slatina, Slatina Svedruška 37.
Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno u nižim razredima osnovne škole
Prijevoz na rad: sukladno važećim propisima/temeljni kolektivni ugovor
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci
UVJETI: završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela.

Prednost će imati osobe: s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi
koje su sudjelovale u edukacijama za pomoćnika u nastavi
s iskustvom u volontiranju.
Na Natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod. Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora, sukladno čl. 8. stavak 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine br.102/2018., 59/2019., 22/2020.).
OPIS POSLOVA
Opis poslova pomoćnika u nastavi definiran je Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima Narodne novine br.102/2018., 59/2019., 22/2020.). Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.
Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima, vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.
DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE
Poštovanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.
NATJEČAJNI POSTUPAK U prijavi na ovaj Natječaj kandidat treba navesti svoje osobne podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu, navesti da je prijava za radno mjesto pomoćnika u nastavi te dostaviti sve tražene priloge. Kandidati su dužni u svojoj prijavi na Natječaj priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili neovjerenoj preslici: vlastoručno potpisana prijava s navedenim osobnim podacima, nazivom radnog mjesta,
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe, diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
dokaz o državljanstvu
životopis,
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
dokaz o iskustvu u radu kao pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik, a koje kandidati prilažu ako posjeduju takvo iskustvo,
dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala elemente programa utvrđene ovim javnim pozivom, a kojeg kandidati prilažu ako ga posjeduju (potvrda, diploma, svjedodžba i slično),
dokaz o stečenom iskustvu u volontiranju, a koje kandidati prilažu ako posjeduju takvo iskustvo (potvrda o volontiranju i slično),
Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objave Natječaja na web stranici Škole te istovremeno na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (za Školu). Pisane prijave sa svim traženim prilozima podnose se putem redovite pošte ili osobnim dolaskom na adresu Škole: Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko, Petrovsko 58A, 49234 Petrovsko , uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za šk. god. 2022./2023.“ Kandidatom prijavljenim na Natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz Natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće se razmatrati. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom na Natječaj.
S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalne uvjete Natječaja i koji su dostavili potpunu, pravodobnu i vlastoručno potpisanu prijavu, obavit će se razgovor u svrhu odabira kandidata za radno mjesto pomoćnika u nastavi. Razgovorom se utvrđuju sposobnosti, vještine, interesi, motivacija i osobine kandidata. Kandidati će putem web stranice Škole biti obavješteni o mjestu i vremenu održavanja razgovora u okviru ovog Natječaja http://os-amihanovica-petrovsko.skole.hr/ Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatra se da je odustao od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom u selekcijskom postupku.
O rezultatima natječaja – obavijest O rezultatima provedenog selekcijskog postupka u okviru Natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole: http://os-amihanovica-petrovsko.skole.hr/ u roku od najviše 5 radnih dana od dana donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.
Pozivanje na pravo prednosti pri zapošljavanju Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti pisane dokaze o tom statusu sukladno odredbama posebnih zakona, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49. stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Privola za obradu osobnih podataka Kandidati prijavom na Natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima, odnosno ispravama za potrebe provedbe selekcijskog postupka, te izvještavanja sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Edukacija Ukoliko odabrani kandidati za pomoćnika u nastavi nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije, nakon selekcijskog postupka u obvezi su sudjelovati u programu edukacije za pomoćnika u nastavi, a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prethodno početku rada. Ugovor o radu S kandidatom izabranim za pomoćnika u nastavi škola će sklopiti ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. Kandidati će prilikom sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente iz prijave.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
125393819
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.