Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 06.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik/pomoćnica u nastavi  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR
Kategorija:
Mjesto rada:
Beli Manastir
Rok prijave:
06.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
BELI MANASTIR, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
3
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
22 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR
Kontakt:
pisana zamolba: Školska 3, 31300 Beli Manastir
Ostale informacije:
Na temelju članka 99. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), odredbi Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne Novine“, broj: 102/18, 59/19 i 22/20) u sklopu projekta „Učimo zajedno 5“ za školsku godinu 2021./2022. Druga srednja škola Beli Manastir, kao škola partner Osječko-baranjske županije, objavljuje Javni poziv za obavljanje posla pomoćnika u nastavi u Drugoj srednjoj školi Beli Manastir – školi partneru u projektu „Učimo zajedno 5“ POMOĆNIK U NASTAVI Broj traženih osoba: 3
Mjesto rada: Druga srednja škola Beli Manastir, Školska 3, 31300 Beli Manastir
Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme –22 sata tjedno
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2021./2022.
UVJETI: najmanje završena srednja škola – 4 godine
protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak
potvrda o završenom programu uvođenja pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s teškoćama
OPIS POSLOVA Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u razvoju, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera. DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost. Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja zahtjeva. S kandidatima izabranim za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – škola će sklopiti pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. Kandidati koji se prijavljuju za izvršavanje poslova pomoćnika u projektu "Učimo zajedno 5" su osobe sa završenom najmanje srednjom stručnom spremom. Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne Novine“ broj 82/08 i 69/17). Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente. Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis (vlastoručno potpisan)
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi);
preslik dokaza o državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica)
preslik rodnog lista
elektronički zapis ili potvrdu s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od dana objave natječaja)
uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja - original ili elektronički zapis).
potvrdu o završenom programu uvođenja pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s teškoćama.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13. 98/19.) , članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14.,39/18., 32/20.) i članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, broj 84/21.) dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19.), dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( Narodne novine, broj 84/21.), koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 13/03., 148/13., 98/19.), dužni su uz prijavu na natječaj pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, pozvati se na pravo prednosti i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata, te priložiti izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa po toj osnovi, te dokaz iz kojega je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom NN br. 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) dužni su uz prijavu na natječaj pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojega je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja, o čemu se dostavlja obavijest o razlogu zbog kojeg se ne smatra kandidatom. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane provest će se postupak razgovora s kandidatima (intervju) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drugoj srednjoj školi Beli Manastir: http://ss-druga-bm.skole.hr/upload/ss-druga bm/images/static3/2298/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatima (intervjua) biti će objavljeno najmanje tri dana prije dana određenog za razgovor-intervju na mrežnoj stranici škole http://ss-druga-bm.skole.hr/ Razgovor s kandidatima (intervju), provodi se na način da kandidat odgovara na postavljena pitanja, simulaciju rješavanja slučajeva radnog mjesta ili na drugi prikladan način. Prilikom razgovora s kandidatom (intervjua), članovi povjerenstva procjenjuju profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta. U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18.) prijavom na natječaj kandidat daje privolu Drugoj srednjoj školi Beli Manastir za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. Prijave na natječaj dostavljaju se poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole na adresu: Druga srednja škola Beli Manastir, Školska 3, 31300 Beli Manastir, s naznakom „ZA NATJEČAJ - POMOĆNIK/CA U NASTAVI“
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118710323
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.