Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 05.10.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik/pomoćnica u nastavi  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA
Kategorija:
Mjesto rada:
Bedekovčina
Rok prijave:
05.10.2020.

O poslu

Mjesto rada:
BEDEKOVČINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
22 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA
Kontakt:
najava na telefon: 049 213514
pismena zamolba: LJUDEVITA GAJA 1, 49 221 BEDEKOVČINA
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17, 68/18) te čl. 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj Srednja škola Bedekovčina objavljuje 25.09.2020. N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa Pomoćnik/ica u nastavi – završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 22 sati tjedno
Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17) moraju ispunjavati i uvjete prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Rok za dostavu prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 05.10.2020. godine Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni poštom. Obavijest će se objaviti i na stranici Škole. Prednost će imati osobe: s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik,
koje su sudjelovale u edukacijama za pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika,
s iskustvom u volontiranju.

OPIS POSLOVA
Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.
Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.
DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE
Poštovanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.
Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a koji će provoditi Povjerenstvo za odabir kandidata u sklopu projekta „Baltazar 4“. Ukoliko odabrani kandidati za pomoćnika u nastavi nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije, nakon selekcijskog postupka u obvezi su sudjelovati u programu edukacije za pomoćnika u nastavi, a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prethodno početku rada u školama partnerima u projektu.
Odgovarajućim programom edukacije za pomoćnika u nastavi smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente programa, sukladno Uputama za prijavitelje, u okviru poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“, UP.03.2.1.03: osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
prava učenika s teškoćama u razvoju.
Odabrani kandidati koji posjeduju odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika mogu se, po provedbi selekcijskog postupka, angažirati kao pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik bez uključivanja u novi program edukacije. U slučaju da se određeni kandidati sa završenom edukacijom, a po dovršetku selekcijskog postupka, angažiraju kao pomoćnik u nastavi učenicima kod kojih specifične teškoće u razvoju zahtijevaju dodatne edukacije, takvi kandidati mogu pohađati i dodatne edukativne sadržaje prilagođene potrebama takvih učenika. Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Prijave se dostavljaju na adresu: Srednja škola Bedekovčina Ljudevita Gaja 1 49221 Bedekovčina s naznakom „za natječaj“ Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu dužni priložiti: životopis
dokaz o državljanstvu
dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
elektronički zapis o radno-pravnom statusu
uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
potpisanu izjavu o davanju privole kod zasnivanja radnog odnosa (klikom na link zaštita osobnih podataka na mrežnim stranicama Škole).
Sva navedena dokumentacija može se priložiti u neovjerenim preslikama, a prije potpisivanja ugovora o radu odabrani kandidat predočiti će izvornik.
PRAVO PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, obvezan se na njega pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti sve dokaze o istom koje kandidati mogu preuzeti na sljedećem linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđivanom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (npr. rješenje, ugovor, sporazum i sl.) Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
OSTALE NAPOMENE
Kandidirati se mogu osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju su neutralni i odnose se na osobe oba spola. Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje o priznavanju istovrijednosti sukladno Zakonu o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ili Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, odnosno Zakona o reguliranju profesija i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109101249
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.