Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 03.10.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik/ca u nastavi  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA
Kategorija:
Mjesto rada:
Konjščina
Rok prijave:
03.10.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KONJŠČINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
22 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA
Kontakt:
pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu Javnog poziva
Ostale informacije:
Temeljem članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 16/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), prijedloga Krapinsko-zagorske županije i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 602-02/20-07/03234, URBROJ: 533-06-20-0002 od 15.09.2020. Srednja škola Konjščina raspisuje JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENICU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U SREDNJOJ ŠKOLI KONJŠČINA ZA ŠK. GOD. 2020/2021. Javni poziv raspisuje se za odabir i zapošljavanje 1 (jednog) pomoćnika u nastavi za učenicu s teškoćama u razvoju u Srednjoj školi Konjščina tijekom šk. god. 2020/2021. POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENICU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU Broj traženih osoba: 1 pomoćnik u nastavi Mjesto rada: Srednja škola Konjščina Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme - 22 sata tjedno Prijevoz na rad: sukladno važećim propisima/TKU Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do 9 mjeseci UVJETI: Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14., 127/17. i 98/19.) završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak.
Prednost će imati osobe: s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi,
koje su sudjelovale u edukacijama za pomoćnika u nastavi,
s iskustvom u volontiranju.
OPIS POSLOVA Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika. DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE Poštovanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost. Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a provest će ga Povjerenstvo za odabir kandidata Srednje škole Konjščina. Ukoliko odabrani kandidat za pomoćnika u nastavi nema valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije, nakon selekcijskog postupka u obvezi je sudjelovati u programu edukacije za pomoćnika u nastavi, a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prethodno početku rada u školi. Odgovarajućim programom edukacije za pomoćnika u nastavi smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente programa, sukladno Uputama za prijavitelje, u okviru poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“, UP.03.2.1.03: osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
prava učenika s teškoćama u razvoju.
Odabrani kandidat koji posjeduje odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi može se, po provedbi selekcijskog postupka, angažirati kao pomoćnik u nastavi bez uključivanja u novi program edukacije. U slučaju da se određeni kandidat sa završenom edukacijom, a po dovršetku selekcijskog postupka, angažira kao pomoćnik u nastavi učenici kod koje specifične teškoće u razvoju zahtijevaju dodatne edukacije, takav kandidat može pohađati i dodatne edukativne sadržaje prilagođene potrebama takvih učenika. Po donošenju standarda kvalifikacije za pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika, kao i programa za stjecanje kvalifikacija, od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, sukladno čl. 9. i čl. 11. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/2018., 59/2019., 22/2020.), na osobu zatečenu na obavljanju poslova pomoćnika u nastavi primjenjuju se važeće zakonske odredbe. S kandidatom izabranim za pomoćnika u nastavi sklopit će se ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje ugovora te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. U prijavi na ovaj Javni poziv kandidat treba navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge. Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili neovjerenoj preslici: dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe, diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
životopis,
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva,
dokaz o iskustvu u radu kao pomoćnik u nastavi, a koje kandidati prilažu ako posjeduju takvo iskustvo,
dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala elemente programa utvrđene ovim Javnim pozivom, a kojeg kandidati prilažu ako ga posjeduju (potvrda, diploma, svjedodžba i slično),
dokaz o stečenom iskustvu u volontiranju, a koje kandidati prilažu ako posjeduju takvo iskustvo (potvrda o volontiranju i slično),
potpisanu, ispunjenu privolu za davanje i obradu osobnih podataka u svrhu odabira kandidata, a na predlošku koji je objavljen uz ovaj Javni poziv na službenoj web stranici Srednje škole Konjščina www.ss-konjscina.skole.hr .
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti pisane dokaze o tom statusu sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pozivaju se osobe iz članka 101. stavaka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17., 98/19.) koje ostvaruju pravo prednosti kod prijma u službu, da, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju: - rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima - dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji), - presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja, - dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi, - potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji), - presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, - potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, - rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, - rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr. Izabrani kandidat će prilikom sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće biti razmatrane. Pisane prijave sa svim traženim prilozima podnose se na adresu: Srednja škola Konjščina, Matije Gupca 5, 49282 Konjščina, s naznakom „Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi“, najkasnije u roku od osam dana od dana objave ovog Javnog poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Srednje škole Konjščina. Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109056902
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.